พม. สานต่อเสริมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานงานแสดงนิทรรศการผลงานเด็กและเยาวชน โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่Shift & Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life ประจำปี ๒๕๖๑โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อสานต่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้ให้ เสริมพลังพัฒนาทักษะ ปลูกจิตสำนึกสาธารณะจิตอาสาสร้างอาสาสมัคร/ยุวอาสาพัฒนาสังคม และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคน"เก่ง ดี มีสุข"

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พลเอกอนันตพร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๑ ทศวรรษ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) น้อมนำพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาขับเคลื่อนโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต(Miracle of Life) ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชน ให้รู้จักการเป็น “ผู้ให้” และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีเด็กและเยาวชนผ่านการอบรมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน เกิดโครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดมากกว่า ๓๐๐ โครงการ

พลเอกอนันตพร กล่าวต่อว่าในปี ๒๕๖๑ พส. ใช้กรอบแนวคิด“พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ” พัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการ Shift & Shareขยายพื้นที่ดำเนินการไปยัง ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี นครสวรรค์ น่าน พิษณุโลก พัทลุง ระยอง ศรีสะเกษ สตูล สุรินทร์ และอุบลราชธานีกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ ๑) เฟ้นหาวิทยากรกระบวนการ หลากหลายความสามารถ“V-Spirit Mentor”จาก ๑๑ จังหวัด รวม ๑๑๑ คน ๒) อบรมแกนนำ V – Spirit ยุวอาสาจากโรงเรียนเพียงหลวง และเด็กเยาวชนในเขตต่างๆ เข้าร่วมโครงการกว่า ๖,๔๗๙ คน ๓) กิจกรรม Shift & Share (Happy Kids in summer ๒๐๑๘) ต้นแบบการจัดสวัสดิการการดูแลเด็ก โดยใช้กระบวนการ Play and Learn สนุก สร้างสุข ปลอดภัยเรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะสังคม และใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า ๔)กิจกรรมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ เด็กๆจะได้พัฒนาความเป็นจิตอาสา ฝึกคิดสร้างสรรค์ ฝึกทำโครงการแล้วนำไปปฏิบัติในพื้นที่จริงร่วมกับภาคีเครือข่ายซึ่งในปีนี้มีโครงการส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๕๓ โครงการ อาทิ โครงการ App Society Helps ชี้เป้าเฝ้าระวัง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร โครงการไม้เท้าพลังจิตลิขิตเส้นทางใหม่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการสร้างฝัน แบ่งปันห้องสมุด โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒  จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการผลงานโครงการโดดเด่นระดับจังหวัดของเด็กและเยาวชนปี ๒๕๖๑และโครงการที่เคยได้รับรางวัลและขยายผลต่อยอดจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๕๓ โครงการสนุกสนานเพลิดเพลิน “ลอง เล่น เรียน” กิจกรรม Workshop จาก ๓๔ โครงการระดับจังหวัดทั่วประเทศไทยสัมผัสกิจกรรมมดตัวเล็กรวมพลัง “วัยจิ๋วอาสาเปลี่ยนโลก”จากโรงเรียนเพียงหลวง เปิดประสบการณ์การแบ่งปัน “นับ ๑ ถึงล้าน” เรียนรู้ ๑๐ โครงการระดับประเทศ“สุดยอดเมล็ดพันธุ์ (Best Practice)” และร่วมสนุกกับบูทสุดยอดกิจกรรมที่จะมา Up Skillsสู่ความเป็นเลิศ จากเครือข่ายต่างๆ อาทิ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)Peacegen เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดง แสง สี เสียง ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน จากกองทัพบก และการแสดงจากเหล่า V-Spirit ยุวอาสา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมขับเคลื่อนงานตามโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift & Shareภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Lifeเพื่อเสริมสร้างพลังจิตอาสาให้กับเด็กและเยาวชน บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ให้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้แห่งการให้แผ่กิ่งก้านสาขาแห่งการมีจิตอาสา ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งพลังของเด็กและเยาวชนจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ชี้เป้า เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปพลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

14 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai