โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะที่ 1

โครงการอบรมการอยู่อาศัยในอาคารสูง โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G

วันอาทิตย์ ที่ 10  มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายไมตรี  อินทุสุต  ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการอยู่อาศัยในอาคารสูง พร้อมด้วยผู้บริหาร กคช.  ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กทม. โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากแฟลตเคหะดินแดงหลังที่ 18-22 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการใช้ชีวิตบนตึกใหม่ในอีก 1เดือนข้างหน้า

อาคารทั้ง 5 หลังนี้ถือเป็นผู้ได้สิทธิกลุ่มแรกที่จะย้ายเข้าพักอาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 (อาคารพักอาศัยแปลง G)  เป็นอาคารสูง 28 ชั้น 334 หน่วย ชั้นละ 16 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าตัดกับถนนดินแดง  โดยจะเริ่มดำเนินการขนย้ายตั้งแต่วันที่ 15  กรกฏาคม – ปลายเดือนสิงหาคม 2561

          สำหรับการจัดโครงการฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 280 คนได้รู้และเข้าใจในการใช้ชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมจากที่อยู่มา 50 ปี ไปใช้วิถีชีวิตอาคารสูง  ตามวิถี..Condo  ซึ่งจะมีองค์ประกอบชุมชนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นอาคารทันสมัยตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้มาตรฐานของที่อยู่อาศัย ออกแบบเพื่อรองรับการใช้อาคารของผู้สูงอายุ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว  ยังได้วางทิศทางที่ชัดเจนให้ทุกคนที่เข้าอยู่อาศัยในอาคารเช่าหลังนี้ได้มีส่วนร่วมรับในการดูแลบริหารจัดการชุมชนของตนเองตั้งแต่เริ่มต้น อันประกอบด้วย การร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมนำชุมชนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

1. จัดให้มีการคัดสรรตัวแทนผู้อยู่อาศัยในอาคารเช่ามาเป็นคณะกรรมการชุมชนเฉพาะกิจในระยะเริ่มต้น โดยมีสำนักบริหารชุมชนดินแดงเป็นพี่เลี้ยง

2. การระดมสมองเสนอแนวคิดที่เห็นชอบ เพื่อจัดทำแผนชุมชนของอาคารแปลง G ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

3. การจัดตั้งองค์กรชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกันโดยใช้การมีส่วนร่วมภายหลังย้ายเข้าอยู่อาศัยแล้ว เช่นกลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มสตรีส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเยาวชน  เป็นต้น

4. การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงสานสัมพันธ์ร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ

นายไมตรีกล่าวต่อว่า การจะอยู่อาศัยร่วมกันให้เกิดความสุข จะต้องมีการวาง กฏ กติกา เกณฑ์การอยู่อาศัยอันเป็นที่ยอมรับและทุกคนสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ โดยเคารพในสิทธิส่วนบุคคล มีการแบ่งปันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  เอื้ออาทรห่วงใยเสมือนคนในครอบครัว ทั้งนี้การสร้างชุมชน  สังคมคุณภาพ และการรักษาความสะอาดของห้อง ชั้น อาคาร ชุมชน การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นองค์ประกอบของชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย นำสู่  Smart Community ได้อย่างเป็นรูปธรรม

11 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai