“งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม”

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่าในช่วงหน้าฝนนี้ ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ได้ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสายบุญ ใน Theme “อีสานเขียวเที่ยวสายบุญ” ขึ้น โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมมือกับ สวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดงานบุญเดือน 8 บุญเข้าพรรษาของชาวอีสานมาให้ชาวเมืองหลวงที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้ชื่นชม ร่วมใส่บาตรสวดมนต์และฟังธรรมจากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เคารพ ทามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นในสวนลุมพินีใจกลางกรุงเทพมหานคร ขึ้นภายใต้ชื่อ “งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม” วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30-10.30 น. ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

การใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม ได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้นำวิถีบุญวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์ของชาวอีสานมาจัดขึ้นกลางเมืองหลวง โดยได้นิมนต์พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ออกบิณฑบาต (อ่านว่า บิน-ทะ-บาด) ให้โอวาสธรรมและการปฏิบัติภาวนา พร้อมกับคณะสงฆ์ศิษย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จากภาคอีสาน จำนวน 9 รูป และสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ได้อํานวยความสะดวกในเรื่องจัดสถานที่ ตกแต่งสวนสวยงามให้ ผู้เข้าร่วมงานได้รับความสุขทั้งจิตใจ สุขกายได้รื่นรมย์ ภายในสวนลุมพินีอันเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้เป็นสมบัติของชาติ และพระราชทานนามว่า “สวนลุมพินี” เพื่อระลึกถึงอุทยานลุมพินีวัน อันเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การจัดงานครั้งนี้ ททท.ได้ผนวกงานบุญประเพณีที่สําคัญของภาคอีสานในช่วงบุญเดือน 8 หรือบุญเข้าพรรษา ตาม “ฮีต 12 คอง 14” อันมีความหมายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชาวอีสาน “ฮีต” มาจากคำว่าจารีต หมายถึง การประพฤติตามธรรมเนียมประเพณี คําว่า “สิบสอง” หมายถึงงานประเพณีสิบสองเดือน ได้แก่ เดือนอ้าย- บุญเข้ากรรม เดือนยี่-บุญคูนลาน เดือนสาม-บุญข้าวจี่ เดือนสี่-บุญพระเวส เดือนห้า-บุญสงกรานต์ เดือนหก-บุญบั้ง ไฟ เดือนเจ็ด-บุญซําฮะ เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ-บุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด- บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง-บุญกฐิน ส่วน “คองสิบสี่” หมายถึง ข้อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติ นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง พระสงฆ์ และประชาชน พึงปฏิบัติสิบสี่ข้อ โดยเป็นหลักปฏิบัติในครอบครัว สังคม และ การปกครองบ้านเมือง

งานบุญเดือน 8 หรือบุญเข้าพรรษา เป็นประเพณีอันดีงามที่ชาวอีสานร่วมกันทําบุญใส่ บาตรและนําเทียนไปถวายพระสงฆ์เพื่อใช้ในระหว่างการอยู่จําพรรษา ซึ่งต้นเทียนพรรษา ส่วนใหญ่มักจะได้รับการประดิษฐ์ตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยการแกะสลักต้นเทียนเป็นเรื่องราวชาดกในพระไตรปิฎก หรือบ้างก็ตกแต่งต้นเทียนด้วย วิธีการติดพิมพ์ บนต้นเทียน โดยช่างที่มีฝีมือและปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น

 “งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินี” ครั้งนี้ ททท.ได้จัดขึ้นเป็นพิเศษ โดยผนวกการแถลงข่าว “งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มาแจ้งข่าว สาธิตและให้เรียนรู้การแกะสลักเทียนทั้ง 2 แบบ คือ แบบแกะสลักเทียน และแบบเทียนติดพิมพ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาล เข้าพรรษา ต่อไป โดย ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสายบุญสู่ภาคอีสาน ใน Theme “อีสานเขียวเที่ยวสายบุญ” ขึ้น จึงได้ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและพันธมิตร จัดรายการนำเที่ยวนำร่องไปท่องเที่ยวงานบุญในภาคอีสานช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2561 ขึ้นจำนวน 5 เส้น ดังนี้

เส้นทางที่ 1 #ฮีตศรัทธาราชธานีแห่งเทียน (สัมผัสประเพณีเข้าพรรษา 2 แผ่นดิน อุบลราชธานี และ สปป.ลาว)

โดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) โทรศัพท์ 021921924-6

เส้นทางที่ 2 #อุบลราชธานีเมืองแห่งเทียนพรรษา(สัมผัสการท่องเที่ยวเมืองอุบลราชธานี -แขวงจําปําสัก สปป.ลาว)

โดย สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ (สทน.) โทรศัพท์ 026220341-6

เส้นทางที่ 3 #เข้าพรรษานุ่งผ้าไทยไปงานบุญอีสานใต้ (ร่วมใส่บาตรหลังช้างเมืองสุรินทร์และชมแสงเทียนแห่งศัทธาเข้าพรรษาเมืองอุบลราชธานี)

โดยสมาคมผู้ประกอบการนําเที่ยวไทย (สนท.)โทรศัพท์ 0984789950

เส้นทางที่ 4 #นั่งรถไฟโฮโซไปแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ (นานเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้นั่งรถไฟไฮโซไปเที่ยวร่วมงานบุญเข้าพรรษาที่อุบลราชธานีด้วยกัน)

โดย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) โทรศัพท์ 0833163742

เส้นทางที่ 5  #เที่ยวสายบุญแต่งไทยเก๋ไก๋เที่ยววัดชมเมือง (เที่ยวสายบุญอีสานใต้ สุรินทร์-อุบลราชธานี สู่ลาวใต้)

โดย  สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) โทรศัพท์ 0986419654

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย www.เที่ยวอีสาน.com และมูลนิธิหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ และ ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐ www.bia.or.th

2 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai