“คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

วช. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง

ปูม้า และผลิตภัณฑ์จากปูม้า เป็นที่นิยมบริโภค สามารถทำรายได้ให้กับประเทศเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปี แต่เนื่องจากมีการทำประมงในปริมาณที่เกินกำลังผลิตของธรรมชาติ จึงทำให้ประชากรของปูม้าในธรรมชาติลดลง การฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าจากการทำธนาคารปูม้า เกิดจากการประยุกต์องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการวิจัย ที่หลายหน่วยงานเข้ามามีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า และพัฒนา แก้ไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในท้องทะเล ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสนอขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ไปสู่ชุมชนบริเวณชายฝั่ง และได้มอบหมายให้เป็นหน่วยงานบูรณาการหลักร่วมกับหลายหน่วยงานในการดำเนินการนำองค์ความรู้จากผลการวิจัยและนวัตกรรมเดิมมาต่อยอดหรือวิจัยเพิ่มอัตราการรอดของลูกปูม้าก่อนปล่อยคืนสู่ทะเล และขยายผลสำเร็จของธนาคารปูม้าที่มีไปสู่ชุมชนอื่น ๆ อย่างเหมาะสม ตลอดจนการสนับสนุนการตลาดในทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าอันจะนำมาซึ่งการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายผลธนาคารปูม้า ในระดับพื้นที่ให้มีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการความร่วมมือและให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยายผล ธนาคารปูม้า และเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และกระตุ้นความสนใจในการขยายผลธนาคารปูม้า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ในฐานะเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ จัดการประชุมเครือข่ายขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเรียนรุ้ชุมชนบ้านน้ำราบ หมู่ที่ 4 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบาย และมอบป้ายธนาคารปูม้าแก่เครือข่ายธนาคารปูม้า ในเวลา 09.30 น.

การจัดประชุมเครือข่ายขยายผลธนาคารปูม้าฯ ในครั้งนี้ ได้มีการระดมความคิด เรื่อง “ปัจจัยต่อความสำเร็จของการเพิ่มปริมาณปูม้า และการสร้างธนาคารปูม้าชุมชน ในมุมมองกลุ่มประมง” รวมถึงการแบ่งกลุ่มระดมความคิด “บทเรียนความสำเร็จ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการขยายผลธนาคารปูม้าชุมชน” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของธนาคารปูม้าจนเกิดการนำไปขยายผลในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป

2 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai