พม. ขับเคลื่อนปลูกจิตสำนึกแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของพส.

พม. จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตของบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ประธานการเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตของบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรมจริยธรรมยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และนำมาปรับใช้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน และเป็นคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 200 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจในการพัฒนาสังคม สังคมสงเคราะห์ และพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม รวมถึงให้การคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิ และให้บริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จึงได้นำนโยบายของกระทรวง พม. มาขับเคลื่อนปลูกจิตสำนึกแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ พส. โดยจัดอบรม “โครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตของบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ขึ้น  เพื่อนำหลักธรรมาภิบาล  ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้บริหารและนำองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างโปร่งใสและยั่งยืน ประกอบไปด้วย การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ค่านิยมประชาธิปไตย ประชารัฐ และความรับผิดชอบทางการบริหาร ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจะทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันการทุจริต ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวง พม.

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ การให้ความรู้เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Krungthai Corporate Online โดยผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย การเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติต่อต้านการทุจริตสำหรับข้าราชการ โดย ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. และการปรับกระบวนการทางความคิด (Mind set) ของบุคลากรในการจัดการกับการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดย นายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กระทรวง พม. เชื่อมั่นว่าการปลูกจิตสำนึกและการปฏิบัติงานอย่างจริงจังของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. จะเป็นเครื่องพิสูจน์ และดึงความศรัทธา ความมั่นใจของประชาชนและสังคมกลับคืนมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ และประคับประคองประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้สามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

11 พฤษภาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai