โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันนี้ได้มีโอกาสร่วมงาน พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ที่ วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) ซึ่งทางวัดได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่ 14 ประจำปี 2561 โดยมีเด็กๆ เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน จำนวน 109 รูป ซึ่งเดินทางมาจาก กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

โครงการบรรพชาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนี้ โดยมีเจ้าของโครงการคือพระอาจารย์คำนวณและสีโล และพระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์  

พระอาจารย์คำนวน กนฺตสีโล

ซึ่งโครงการเกิดขึ้นโดยที่พระอาจารย์คำนวน กนฺตสีโล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมีความปรารถนาจะเผยแผ่พุทธศาสนา โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมอยากให้เด็กๆ หันมาเข้าวัดกันเยอะๆ ซึ่งให้เด็กได้เข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ มีคุณธรรม จริยธรรม

พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์

พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์  กล่าวว่าทุกวันนี้สังคมคุกคามด้วยยาเสพติด เกมส์ต่างๆ มากมาย พระอาจารย์มีความปรารถนาที่จะให้เด็กๆ ได้เข้ามาเรียนรู้มีวินัย มีระเบียบ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ซึ่งเน้นในเรื่องของการตอบแทนบุญคุณท่านด้วย

เมื่อเด็กๆ ได้บวชเป็นสามเณรแล้ว สามเณรทุกรูปก็จะได้เรียน เข้าคอร์สทั้งภาคทฤษีและภาคปฎิบัติ ในภาคทฤษฎีก็จะได้รับความรู้ทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีจิตอาสามาช่วยสอนหนังสือ

ส่วนภาคปฎิบัติ โดยมีหลักสูตรพาสามเณรออกธุดงค์ ขณะธุดงค์ก็จะสอนให้สามเณรได้รู้ว่าเด็กๆ ที่กรุงเทพฯ จะมีอาหารการกินที่สมบูรณ์ แต่เมื่อออกธุดงค์ จะเป็นการสอนให้สามเณรได้รู้คุณค่าความเป็นอยู่ได้มากขึ้น เช่น เรื่องอาหาร และน้ำ สามเณรจะได้รู้จักความประหยัดมัธยัสถ์อดออมมากขึ้น

ซึ่งการดูแลสามเณรเปรียบเหมือนจับปูใส่กระด้ง พระอาจารย์จะต้องมีจิตที่เมตตาให้กับสามเณรทุกรูป ซึ่งจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย เพราะมีอายุตั้งแต่ 6 ขวบ - 15 ขวบ สามเณรทุกรูปจะได้รับการสอนเหมือนกัน มีวิธีสอนสามเณรโดยให้สามเณรลงมือทำเองก่อน หากทำถูกแล้วก็จะชื่นชม และหากทำผิด พระอาจารย์จึงจะแนะนำ ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรไปแล้วเด็กๆ จะมีทักษะการใช้ชีวิตการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และจะมีมารยาทที่ดีขึ้น

และขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ในระหว่างนี้หากผู้ปกครองจะพาบุตรหลานเข้าร่วมสามารถติดต่อ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โทร. 02 942 3258

วัตถุประสงค์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒ เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๓ เพื่ออบรมเยาวชนให้มีความรู้ ประพฤติดี ตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา

๔ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

๕ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใฝ่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๖ เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนได้รู้จักโทษของยาเสพย์ติด

ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระบัณฑิต นิสิตและนักเรียนของมหาวิทยาลัยออกไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระศาสนา ในระหว่างปิดภาคการศึกษา โดยจัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ เป็นต้นมา โดยการอบรมเด็กและเยาวชน ประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศีลธรรม  และสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการห่างไกลอบายมุข โดยเฉพาะยาเสพติดที่เป็นภัยร้ายแรงทำลายสังคมให้เสื่อมลง โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งนิสิตชาวไทยและนิสิตชาวต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยออกไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระพุทธศาสนา เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยที่ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สืบไป

6 เมษายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai