ททท. ชูโมเดล TAT360 เพื่อขึ้นแท่นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ พร้อมแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม

          ททท. เดินหน้าแผนพัฒนาเส้นทางสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ พัฒนาองค์กร สังคม เป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างรอบด้าน เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ด้วยโมเดล“TAT360 "  พร้อมสร้างสรรค์ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน สร้าง ททท. ให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามเกณฑ์ของ สคร. ก้าวสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ

นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า  ททท. ได้วางแผนการทำโครงการพัฒนาเส้นทางสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และโครงการที่จะพัฒนา ททท. อย่างรอบด้าน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร รวมถึงการสร้าง ททท. ให้เป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการ ค้นหาข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลแบบ 360 องศา และสร้างกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร พนักงานในองค์กร พันธมิตร

ททท. ได้เปิดตัวโครงการ "ขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ด้วยโมเดล TAT360 " คือ การรู้รอบตัว ใส่ใจรอบด้าน เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรสามารถเสนอความคิดเห็นในด้านต่างๆ ค้นหาความคิดใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในระยะเวลา 2 ปีนี้ จึงถือเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพื่อพัฒนาองค์กรให้ไปสู่รางวัลอันทรงเกียรติ 

TAT360 เป็นการสร้างบุคลากรให้มีความ “รู้รอบตัว” หมายถึง การเพิ่มมิติของการรับรู้ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมและเปิดกว้าง สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวไทย ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และการ“ใส่ใจรอบด้าน” หมายถึง การใส่ใจ และให้ความสำคัญกับทรัพยากร ผลกระทบทางสังคม และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว TAT360  จึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานขององค์กรที่จะมีผลต่อการสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยแบบครบวงจร

นอกจากนั้น  ททท. ยังตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมคุณค่าของวัฒนธรรมทางสังคม การส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน พร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจกับฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่ต่าง เช่น  Amazing Thailand Go Local  ด้วยการส่งเสริมการเติบโตของการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดทั่วประเทศไทย มุ่งสร้างอุปสงค์เพื่อให้เกิดการเดินทางเข้าสู่ชุมชนและเมืองรอง พร้อมด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอุปทาน และท่องเที่ยวสำหรับทุกคน (Tourism For All) ที่มีการส่งเสริมและการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวทุกวัย รวมถึงผู้พิการ อีกทั้งยังได้สานต่อการเดินทางตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับนำรายได้เข้าสู่ชุมชนเพื่อเป้าหมายการสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง

 นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านธรรมาภิบาลด้วยกิจกรรม TAT Hero การสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก เปิดโอกาสให้ ททท. ได้รับทราบความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจะนำข้อมูลเหล่านี้มาสร้างสรรค์และจัดทำแผนบริหารจัดการให้การท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อองค์กรภายนอกและสังคมโดยรวม  รวมถึงกิจกรรม TAT SPIRIT เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ ททท. มีความเป็นมืออาชีพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

นายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ททท. ได้เข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ซึ่ง สคร. กำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจต้องบริหารงานโดยมุ่งเน้นในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance : CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อีกด้วย และในฐานะเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ ได้ตระหนักและให้ความความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) นับเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็น “องค์กรที่ดี” ซึ่งสะท้อนได้จากนโยบายการดำเนินงานของ ททท. (TAT Policy) ที่กำหนดให้องค์กรดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มุ่งรักษาทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการสร้างมูลค่าในภาคส่วนต่างๆ อันจะนำมาซึ่งรายได้ที่เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

 พร้อมกันนี้ ได้มีการสนทนในหัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำและทิศทางการทำงานการพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ” โดยมีบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมสนทนา คือ นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติ นายกสมาคมโรงแรมไทย นายวิชิต  ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้แทนจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. โดยมีนายบัญชา ชุมชัยเวทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  อีกทั้ง มีพิธีลงนามในคำประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ททท. โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท.  นายกลินท์ สารสิน ในฐานะประธานกรรมการ ททท. และนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ CG & CSR   พิธีลงนามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ททท. และ พิธีลงนามนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ ททท. ลงนามโดย ผู้ว่า ททท. รองผู้ว่าการ ททท.ทั้ง 7 ด้าน และ ที่ปรึกษาระดับ 10 ผู้ว่าการ ททท. กล่าวในตอนท้ายว่า กิจกรรมในวันนี้ คือ ความมุ่งหวังของ ททท. ที่จะเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ชัดเจน

23 มีนาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai