วช. จับมือ จ.ชุมพร และ ม.แม่โจ้-ชุมพร นำร่อง “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร” เตรียมรับสังคมสูงวัยในอนาคต

 

   วันที่ 10 มกราคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ จังหวัดชุมพร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และจังหวัดชุมพร” เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง เฟส 2” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมลงนามกับ นายนิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอละแม และ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จ.ชุมพร 

นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการวางยุทธศาสตร์ Quick Wins โครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” ในการสร้างกลไกการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหรือผู้เกษียณ ได้รับโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นเป็นภาระของครอบครัวหรือภาครัฐ ในปัจจุบันแผนงาน “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” ได้ดำเนินการขยายผล เข้าสู่เฟส 2 ผ่านโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร” โดยมี ผศ.ชลดรงค์ ทองสง แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จและเพิ่มความยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพ วช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะนำไปสู่การขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และนำไปสู่การพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ สามารถดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้สูงอายุเอง ก็สามารถดูแลตัวเองได้ เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

นายนิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอละแม กล่าวว่า ในนามของ จ.ชุมพร ขอขอบคุณ วช. และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่ได้จัดให้มีโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังขึ้น จ.ชุมพรเป็นเมืองเกษตรกรรม และอุดมไปด้วยผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้สูงอายุในการพัฒนาทักษะด้านการเกษตร และส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ สร้างกลไกในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยของ จ.ชุมพร 

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับการสนับสนุนทุนจาก วช. ผ่านการนำฐานความรู้ทางการเกษตรของ จ.ชุมพร และองค์ความรู้ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยเข้ามาบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะงานในโลกดิจิทัล Training Up Skill ผ่านการเรียนรู้แบบ E-Learning ทำให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป 

และภายในงานได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สูงอายุที่ทำความดีให้กับชุมชน กิจกรรมการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเกษตรกรในอำเภอต่าง ๆ ในจ.ชุมพร รวมทั้ง มีการแสดงของผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จ.ชุมพร และไฮไลต์การจัดงานในครั้งนี้ คือการแสดงทอล์คโชว์วัยเกษียณ จาก น้าโย่ง เชิญยิ้ม ด้วย

10 มกราคม 2566


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai