สธ. หนุน “ส้วมไทย” พัฒนาตามมาตรฐาน HAS พร้อมรับนักท่องเที่ยว เปิดผลอนามัยโพล “ส้วมตลาดสด” ยังต้องปรับปรุง

กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์วันส้วมโลก ปี 2565 (World Toilet Day 2022) เผยผลการพัฒนา ส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐาน HAS ล่าสุดมีส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 67 หรือ จำนวน 99,814 แห่ง เปิดผลอนามัยโพล พบว่า ส้วมสาธารณะที่ประชาชนต้องการให้ปรับปรุงมากที่สุดคือ ตลาดสด ร้อยละ 68 

​วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันส้วมโลก 2565 (World Toilet Day 2022) ณ กรมอนามัย ว่าวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ของทุกปี องค์การส้วมโลก (World Toilet Organization) ได้กำหนดให้เป็นวันส้วมโลก โดยในปี 2565 นี้ ได้รณรงค์ภายใต้แนวคิด คือ “Making the invisible visible :ทำสิ่งที่มองไม่เห็น ให้มองเห็นได้  เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเสียจากมนุษย์ไม่ให้ลงสู่แหล่งน้ำ เน้นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทั้งระบบใต้ดินและบนดิน ด้วยการจัดให้มีระบบเก็บกักและบำบัดของเสียที่มีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ทุกคนได้ใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะทุกครัวเรือน และพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS: สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง สอดคล้องกับกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2565 ของประเทศไทย “ท่องเที่ยวอย่างมั่นใจ ส้วมสาธารณะไทยได้มาตรฐาน” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในสถานที่ต่าง ๆ ได้ร่วมกันพัฒนาส้วมสาธารณะให้ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย โดยเฉพาะส้วมในสถานที่ท่องเที่ยว สถานีขนส่งสาธารณะ และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ จากการเปิดประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น

​ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยส่งเสริมให้ประชาชน มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีส้วมใช้ครอบคลุมมากถึง ร้อยละ 99.8 และยังไม่มีส้วมใช้  ร้อยละ 0.2 หรือประมาณ 40,000 กว่าครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ยากลำบาก และในกลุ่มชาติพันธุ์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน ให้ทุกครัวเรือนมีส้วมใช้ให้ครอบคลุม 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ข้อมูลการพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทย ปี 2562 – 2565 จำนวนรวม186,041 แห่ง ได้ดำเนินการสุ่มตรวจประเมิน 99,814 แห่ง พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) จำนวน 66,907 แห่ง หรือ คิดเป็นร้อยละ 67.03 

 

ส่วนผลสำรวจอนามัยโพลของประชาชน ต่อการใช้ส้วมสาธารณะ ระหว่างวันที่ 14 – 21 ตุลาคม 2565จำนวน 3,716 คน พบว่า ส้วมสาธารณะที่ประชาชนเห็นว่าควรปรับปรุงมากที่สุด คือ ส้วมในตลาดสด ร้อยละ 68.68 รองลงมา คือ สวนสาธารณะ ร้อยละ 39.85 และส้วมริมทางสาธารณะ ร้อยละ 38.48 สำหรับส้วมสาธารณะที่สะอาดที่สุด คือ ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า ร้อยละ 68.46 รองลงมา คือ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 55.30 และโรงพยาบาล ร้อยละ 35.82 โดยเหตุผลในการเลือกใช้ส้วมสาธารณะ คือ ความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวก 

ดังนั้น วันส้วมโลกปีนี้กรมอนามัย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกแห่งร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงส้วมสาธารณะของไทยให้ได้มาตรฐาน ซึ่งนอกจาก จะสร้างสุขอนามัยที่ดี ลดโรคไม่พึงประสงค์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยอีกด้วย

11 พฤศจิกายน 2565


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai