อว. นำคณะนักวิจัยเข้าร่วมการประชุม STS forum 2022 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

        ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวง อว. และคณะนักวิจัยเข้าร่วมการประชุม STS forum 2022 (Science and Technology in Society forum) ระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2565 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล  และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

โดย ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ฯ ได้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุม S&T Ministers’ Roundtable เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป้าหมายของการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำความท้าทายใหม่ๆ ของผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกและมุมมองใหม่ๆ ตลอดจนรับทราบถึงแนวโน้มและทิศทางความเคลื่อนไหวด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรมของโลก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1,000 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับรัฐมนตรี ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรให้ทุน ผู้บริหารองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักธุรกิจ จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยในปีนี้นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้กล่าวปาฐกถาในช่วงพิธีเปิดการประชุมในหัวข้อเรื่อง “World in 2022 -- What do we need from S&T?”

ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมการประชุม STS forum 2022 ที่จัดขึ้นพร้อมกับได้เข้าร่วมกิจกรรม “The 12th Funding Agency Presidents' Meeting (FAPM)” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ภายใต้งาน STS forum 2022 โดยในปีนี้มุ่งเน้นการหารือร่วมกันในประเด็น “International Research Cooperation in Time of Crises” ซึ่ง ดร. วิภารัตน์ฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของ วช. ในการให้ทุนที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  โดยการประชุม FAPM ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน มีผู้บริหารจากองค์กรให้ทุนวิจัยหลักในระดับชาติและนานาชาติ จำนวนถึง 46 หน่วยงานจาก 25 ประเทศทั่วโลก 

ในส่วนการสร้างแรงบรรดาลใจให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะมีโอกาสได้พบปะหารือกับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบล  วช. ได้สนับสนุนทุนให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ STS forum Young Leaders Program จำนวน 5 ท่าน เพื่อเข้าร่วมการประชุม STS forum 2022 และการประชุมพิเศษเรื่อง “Dialogue between Young Leaders and Nobel Laureates” ได้แก่ 
- สาขาจุลชีววิทยา: ผศ.ดร. นุจริน จงรุจา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม:  รศ.ดร. พันธนา ตอเงิน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล:  ผศ.ดร. พชรพิชญ์ พรหมอุปถัมภ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- สาขาการวิจัยด้านมาลาเรีย:  ดร. ศิรเศรษฐ์ บัณฑุชัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม:  ดร.นพ. เจตน์ รัตนจีนะ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 ตุลาคม 2565


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai