ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.)ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจบริการโลจิสติกส์ครบวงจร เปิดตัวโครงการ Bangkok Port Center พร้อมร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “วิเคราะห์สถานการณ์และเทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ในอนาคต” 

       เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 : ท่าเรือกรุงเทพ จัดงานเปิดตัวโครงการ Bangkok Port Center ศูนย์กลางการค้า การนำเข้าส่งออกท่าเรือกรุงเทพ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ “ท่าเรือกรุงเทพ” ให้เข้าใจง่ายขึ้น ภายใต้แนวคิด “ชีวิตดีๆ เริ่มต้นที่.. ท่าเรือกรุงเทพ” เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับกลุ่มลูกค้า ทกท. ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพิ่มขึ้น พร้อมขยายฐานลูกค้าและเชื่อมโยงข้อมูลโลจิสติกส์แบบไร้รอยต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งขยายโอกาสพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้  ระดมความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “วิเคราะห์สถานการณ์และเทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ในอนาคต” เพื่อประโยชน์ในการยกระดับการให้บริการของ ทกท. ก้าวสู่การเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลก

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทยในปี 2565 มีทิศทางการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเติบโตของการเปิดกิจการใหม่ โดยธุรกิจด้านการบริหารจัดการขนส่งและคลังสินค้ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเติบโตที่ดีในช่วงครึ่งปีหลัง ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันการเพิ่มการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์  คือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) ที่จะช่วยหนุนการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์  ทกท. จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยใช้กลยุทธ์ Digital Marketing อย่างจริงจัง การนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น นำข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลออนไลน์ที่เกิดขึ้นทุกวัน พร้อมทั้งปรับปรุงธุรกิจและการให้บริการให้ทันต่อสภาวะการณ์ตลาดสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

และนำไปสู่การตัดสินใจที่แม่นยำมากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มองเห็นภาพรวมของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทางการผลิต ไปจนถึงปลายทางการจัดส่งสินค้า ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และนำข้อมูลไปใช้เพื่อวางแผนการทำงานล่วงหน้า เมื่อทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางออนไลน์ จึงเพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้นด้วย เนื่องจากโลจิสติกส์มีความสำคัญกับธุรกิจออนไลน์มาก ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธุรกิจ SME  เพราะทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ E- commerce นั้น จะต้องมีการติดต่อ ขนส่งและเคลื่อนย้ายอยู่ในทุกขั้นตอนของการทำงาน ทำให้ตลาด E- commerce และโลจิสติกส์ต้องมีการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กันเสมอ

ด้วยเหตุนี้ทำให้ ทกท. ในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างผู้บริโภค และตลาดการค้าทั่วโลกจึงได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นท่าเรือแม่น้ำที่ได้มาตรฐานสากลและรองรับโครงข่ายการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ในระดับนานาชาติ  ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทำให้ภาพลักษณ์ของ ทกท. มีความทันสมัยมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง จึงดำเนินการเปิดตัวโครงการ Bangkok Port Center  ในรูปแบบจำลอง Virtual Port ภายใต้คอนเซ็ปต์  “ชีวิตดีๆ เริ่มที่ท่าเรือกรุงเทพ”  เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและบริการ ทกท. สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน โดยจุดเริ่มต้นจากการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อการแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์  ตามด้วยการมีเครื่องมือการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ อาทิ Facebook , YouTube  

โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักที่ทำรายได้ให้แก่ ทกท. โดยตรง  และขยายฐานลูกค้ากลุ่มต่างๆ มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน  อาทิ ธุรกิจ SME  ธุรกิจ E Commerce  และกลุ่มธุรกิจ Start Up  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล (Big Data)  ด้วยระบบการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มลูกค้าสมาชิก (Member)  และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ได้อัตโนมัติแบบไร้รอยต่อ อาทิ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ (G2G) ภาคธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) และภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B) ต่อยอดสู่การเป็นฐานข้อมูลด้านการขนส่งของท่าเรือ ให้เป็นข้อมูลกลางครอบคลุมซัพพลายเชนในระบบทั้งหมด อาทิ ผู้ขนส่งสินค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องด้านการขนส่งโลจิสติกส์  พันธมิตร ทกท. พร้อมสนับสนุนธุรกิจและบริการของลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มร้านค้าต่าง ๆ ทั้งสายเรือ FFW ผู้นำเข้า-ส่งออก และกลุ่มร้านค้าในเขตคลองเตยได้มีพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฟรี ส่งผลให้เป็นการเพิ่มรายได้ธุรกิจของลูกค้าและ ทกท.  อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ positioning ของ ทกท.​ ให้เป็น ท่าเรือแม่น้ำที่ได้มาตรฐานสากล สร้างมูลค่าเพิ่ม​ ช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุน​ พร้อมสนับสนุน​ธุรกิจ​ SME อีกด้วย

ทั้งหมดนี้ถือเป็นการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานให้กับองค์กร พร้อมรองรับธุรกิจออนไลน์ที่มีการเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วทุกมุมโลก เช่น  e-Marketplace , e-Learning , e-Training เป็นต้น ทั้งนี้ ทกท. ได้พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop e-Port Service)  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยเพิ่มช่องทางการยื่นแบบคำร้องขอใช้บริการด้านเรือ สินค้า ตู้สินค้า และเครื่องมือทุ่นแรง และการชำระเงินค่าภาระผ่านระบบ e-Payment ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถ ลดขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และ ลดความเสี่ยงการสัมผัสติดเชื้อ COVID-19 ในการเดินทางมาติดต่อขอใช้บริการที่ ทกท. ทั้งนี้ การทำธุรกรรมด้วยระบบดังกล่าว มีความปลอดภัย และสอดคล้องตาม พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ http://www.e-service.port.co.th/EPort/memberlogin.xhtml

 

แอปพลิเคชั่น “BKP iService”  เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการบรรทุกขนถ่ายตู้สินค้าได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ การประมวลผลข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยำ

นอกจากนี้ภายในงานเปิดตัวโครงการ Bangkok Port Center  ยังมีการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “วิเคราะห์สถานการณ์และเทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ในอนาคต” นำโดย คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน), คุณโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) และ คุณพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมเสวนาและให้ความรู้ร่วมกัน ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท

คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

คุณโสภณ ราชรักษา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)

คุณพรชัย หอมชื่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokportcenter.com/
หรือช่องทางเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/BangkokPortCenter?_rdc=1&_rdr

15 กันยายน 2565


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai