ปฏิบัติธรรมตามแบบหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ศิษย์หลวงปู่เสาร์ วัดวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา

แวะเรียนรู้รอยพุทธแรกๆ ที่เสมา รอยธรรมร่วมสมัยที่วิหารหลวงพ่อโต วิหารเทพ วัดบ้านไร่

วันศุกร์ที่ ๖ - วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์  ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาประสบการณ์ด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว  การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา  ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน  ในการดำรงพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนร่วม

*หมายเหตุ:กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

๐๖.๐๐ – ๐๖.๔๕ น. เริ่มลงทะเบียนที่ภัตตศาลา/รับของที่ระลึกและอาหารว่าง

๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางไปมหาวิหารหลวงพ่อโต อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

๑๐.๐๐ น. ถึงมหาวิหารหลวงพ่อโต อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

๑๐.๔๐ น. ออกเดินทางไปวัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

๑๑.๓๐ น. ถึงวัดวะภูแก้ว / รับประทานอาหารกลางวัน

เข้าที่พัก / เก็บสัมภาระ / พักผ่อน

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ปฐมนิเทศ / แนะนำสถานที่

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. สร้างพลังจิตเพื่อชีวิตที่สดใส

๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ศาสนพิธี / ทำวัตรเย็น / สมาธิภาวนา / ดูหนังสั้นคุณธรรม

วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑

๐๐.๐๕-๐๗.๐๐ น. ทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. สมาธิในการอ่าน

๐๙.๐๐-๑๐.๔๐ น. ตายแล้วไปไหน

๑๐.๔๕-๑๑.๔๕ น. สมาธิภาวนา

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. กฎแห่งกรรม

๑๔.๔๕-๑๕.๔๕ น. พลังบุญ พลังบาป

๑๕.๔๕-๑๖.๓๐ น. สมาธิภาวนา

๑๘.๐๐-๒๑.๓๐ น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ / ทำวัตรเย็น / สมาธิ / ดูหนังคุณธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

๐๐.๐๕-๐๗.๐๐ น. ทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. พระคุณอันยิ่งใหญ่

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. สมาธิภาวนา

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ถาม – ตอบ ข้อข้องใจ

๑๑.๓๐ น. ทอดผ้าป่า / ปิดการอบรม

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๓๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว / เก็บสัมภาระ

๑๓.๓๐ น. ออกเดินทางไปเมืองโบราณเสมา ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

๑๔.๓๐ น. ถึงเมืองโบราณเสมา / เรียนรู้รอยพุทธแรกๆที่เสมา

๑๕.๐๐ น. ออกจากเดินทางไปวิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด

๑๖.๐๐ น. ถึงวิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ / เรียนรู้รอยธรรมร่วมสมัย

๑๗.๐๐ น. ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๒๒.๐๐ น. ถึงมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑.  สอบถามเพื่อสำรองที่นั่งก่อน ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่ให้ไว้

๒.  สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ( ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓.  กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ :

หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)

ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ

หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้วจะไม่มีการคืนเงิน

หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัครคืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕ – ๗ วัน

ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง

การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน

กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง

รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

 รับสมัครไม่เกิน  ๒๙  คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาติยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๒,๗๐๐บาท **ราคานี้เป็นราคาที่ ๒๙ คน

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๖๑   โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓

ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่ 402–894201–0 จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒ –๙๓๖ ๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)  หรือสแกนส่งมาทาง   อีเมล์ dhammatrip@bia.or.th  สอบถามเพิ่มเติมโทร  ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑. การแต่งกาย

๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อ,กางเกงสีสุภาพ (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป) 

๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อ,กางเกงสีสุภาพ

๒. ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๓. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๔. รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ

๕. ไฟฉาย ยาทากันยุง

๖. ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนา  ให้คุ้มค่า

ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม  คือผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์

13 มีนาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai