รฟท. ตั้งเป้าปี 2570 พัฒนา “โครงข่ายระบบราง” ทันสมัยสุดในอาเซียน

        กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียน ในปี 2570 ภายใต้นโยบายการพัฒนาทางรางเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับคนไทย ทั่วประเทศ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ให้กับเศรษฐกิจประเทศ พร้อมเดินหน้าพัฒนา “รถไฟ” ให้เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางและการขนส่ง สามารถเชื่อมโยงทุกภูมิภาค และเป็นศูนย์กลางการคมนาคม “ระบบราง” ทั้งรถไฟฟ้ามหานคร รถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง รถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน รถไฟชานเมืองสายสีแดง ที่เชื่อมโยงครอบคลุมทั้งการเดินทางการขนส่งเพื่อให้ “รถไฟไทย” เป็นหนึ่งใน “โครงข่ายคมนาคมเพื่ออนาคตของประเทศ”

สำหรับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะ “รถไฟทางคู่” นับเป็นนโยบายสำคัญรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง จากถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ำกว่า โดยปรับปรุงพัฒนาโครงข่าย “รถไฟทางเดี่ยว” ให้เป็น “รถไฟทางคู่” เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง รองรับจำนวนผู้โดยสาร และปริมาณการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต สามารถลดระยะเวลาและต้นทุนการเดินทางของประชาชน พร้อมเชื่อมโยงการเดินทางกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ “โครงการรถไฟความเร็วสูงในไทย” โครงการเมกะโปรเจกต์ที่เป็นโอกาสสำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและอนาคต หากดำเนินการเสร็จสมบูรณ์จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นสะพานเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจและเชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง เนื่องจากไทยถือเป็นศูนย์กลางของอินโดจีน โดยมีเป้าหมายในการก่อสร้างให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ รวม 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสายเหนือ สายตะวันออก สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้

โครงการรถไฟความเร็วสูงฯ มีแผนการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระบบรางระดับชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งจะเป็นเครื่องจักรสำคัญเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการลงทุนหลักของประเทศ

ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมเดินหน้าก้าวเป็นผู้นำระบบรางและศูนย์กลางการเดินทางของประเทศ และเร่งผลักดันประเทศไทยให้มีโครงข่ายระบบรางที่ทันสมัยและดีที่สุดในอาเซียน ในปี 2570 เพื่อโอกาสของการเชื่อมโยงการเดินทาง การยกระดับเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคได้ในอนาคต

คลิกอ่าน E-Book ได้ที่นี่ http://ebookservicepro.com/showcase/2022/StateRailway2570/

18 พฤษภาคม 2565


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai