PEA เร่งพัฒนาระบบ ‘Micro-Grid’ เพิ่มความมั่นคงด้านไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ให้ความสำคัญกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกพื้นที่ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมและทัศนียภาพที่ดี รวมให้ความสำคัญกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จึงมีการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือไมโครกริด ( Micro-grid)  เพื่อสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าให้กับผู้คนในพื้นที่ และเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นด้วย

PEA มุ่งมั่นพัฒนาต้นแบบไมโครกริดในพื้นที่นำร่องอย่างอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นับเป็นระบบจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุด และเป็นแห่งแรกในประเทศไทย


สำหรับ ไมโครกริด (Microgrid) เป็นระบบไฟฟ้าที่สามารถจ่ายไฟแบบอิสระได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือ การทำงานโดยขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม ประกอบด้วย โหลด ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า และ ระบบควบคุม โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง ใช้ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid) และติดตั้งระบบกักเก็บ พลังงานไฟฟ้า Battery Storage ชนิด Lithium ion พิกัด 3.0 MW / 1.5 MWh รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 3 MW ได้นานครึ่งชั่วโมง หรือจ่ายไฟได้เกือบครึ่งของอำเภอแม่สะเรียง เพื่อจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบไมโครกริด (Microgrid) ยังเป็นการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้รองรับกับเทคโนโลยี Smart Grid ในอนาคต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการเพิ่มปริมาณพลังงานทดแทนตามนโยบายรัฐบาลและเป็นแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่อื่นต่อไป ซึ่งในปัจจุบัน PEA มีแผนดำเนินโครงการไมโครกริด (Microgrid) เพิ่มเติมอีก 2 แห่งด้วยกัน คือ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และเกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

29 เมษายน 2565


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai