รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์สารพัดนึก ช่วยแก้ปัญหาให้กลุ่มเปราะบางแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

วันที่ 14 ต.ค. 64 เวลา 14.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันมหาพน (ศูนย์สารพัดนึก) เป็นศูนย์บูรณาการการช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ระดับตำบลแบบครบวงจร เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ของรัฐ อีกทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One Stop Service) ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้ ได้พบปะพูดคุยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ ตนเดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาทำงานให้พี่น้องประชาชน ในฐานะตัวแทนของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลประเทศและรัฐบาลท้องถิ่นต้องทำงานร่วมกัน งานนี้จะสำเร็จไม่ได้ ถ้าเราไม่ร่วมมือกัน ถ้าไม่มีการลงพื้นที่ ไม่ไปรับฟังปัญหาของประชาชน ประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์ เราต้องทำงานเพื่อให้ประชาชนมีความสุข โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่า ต้องทำงานเพื่อประชาชนและอย่าให้มีช่องว่างระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ดังนั้น อาสาสมัครต่างๆ จึงเป็นหัวใจของความสำเร็จในการทำงานของรัฐบาล เพราะความสุขของประชาชนคือผลสำเร็จของรัฐบาลเช่นกัน

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ศูนย์แห่งนี้ได้เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2561 และวันนี้ ตนได้มาเปิดอย่างเป็นทางการ ภายหลังจากเกิดสถานการณ์โควิด-19  สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความยากจน ประชาชนไม่มีรายได้ โดยเฉพาะอาชีพจากการท่องเที่ยว ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรับภาระในการช่วยดูแลเด็กทั้ง DAY CARE และ NIGHT CARE เพื่อช่วยเหลือพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแล ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน เช่นเดียวกันกับผู้สูงอายุและคนพิการ ดังนั้น เราต้องช่วยกันดูแลให้คนกลุ่มเปราะบางนี้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐเพื่อให้เข้าถึงการช่วยเหลือให้ได้

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ศูนย์แห่งนี้จะถ่ายทอดความรู้และทักษะใหม่ๆ ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง  และท่านคือผู้ที่ต้องชี้เป้าให้กับกระทรวง พม. เพราะประชาชนที่เดือดร้อนจำเป็นต้องได้การพัฒนา ไม่ใช่ได้รับแค่การช่วยเหลือ เราต้องจัดการให้ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐ  ด้านนายกรัฐมนตรีได้มอบให้ กระทรวง พม. ขับเคลื่อนการทำงานหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือการสร้างอาชีพใหม่ๆ ให้คนรุ่นใหม่ได้มีงานทำในอนาคต ขณะเดียวกันการเคหะแห่งชาติจะมาดูเรื่องการเช่าบ้านให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัย วันนี้ ตนอยากอธิบายว่า รัฐบาลมีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพลิกโฉมประเทศไทย เพราะเราเชื่อว่าคนไทยทำได้ และตนขอยืนยันว่า รัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง คนกระทรวง พม. เราก็จะไม่ทิ้งกัน

15 ตุลาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai