Open ETDA Sandbox “เปิดบ้าน แชร์ไอเดีย ร่วมสร้างนวัตกรรมสู่ชีวิตดิจิทัล” ETDA เปิดสนามทดสอบนวัตกรรม Sandbox ส่งเสริมภาครัฐ และ ธุรกิจพัฒนา Innovation ก่อนนำไปสู่การใช้งานจริง

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ได้จัดงาน Open ETDA Sandbox “เปิดบ้าน แชร์ไอเดีย ร่วมสร้างนวัตกรรมสู่ชีวิตดิจิทัล” นำเสนอแนวทางการดำเนินงานพร้อมทิศทางของ ETDA Sandbox ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา Innovation เพื่อไปสู่การใช้งานได้จริงทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ทาง ETDA Live

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA ได้ดำเนินโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Service Sandbox เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมทดสอบ อาทิ ผู้ให้บริการหรือผู้ที่ประสงค์จะให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน start up หรือ Service provider ที่สนใจเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

มาส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆ สามารถเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมหรือบริการของตนก่อนการให้บริการจริงภายในสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่จำกัด เพื่อให้สามารถรองรับ Business Model ใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับ Digital Service Sandbox มีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและบริการ โดยให้มีการให้บริการจริงภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัด โดยนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox​ ประกอบด้วย 1. บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด 2. มีการนำ Innovation หรือ Technology มาใช้ ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีการนำมาใช้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือแตกต่างจากบริการที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนการร่วมกันเป็น Co-creation ในลักษณะของ Partner ช่วยกันคิดหรือเสนอแนะไอเดีย เพื่อ การส่งเสริมนวัตกรรม ร่วมต่อยอดการใช้งานกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการดำเนินงาน รวมถึง สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของนวัตกรรม และผู้ประกอบการที่จะไปใช้บริการ โดย ETDA จะมีบทบาทเสมือนเป็นพี่เลี้ยงในการทำหน้าที่ คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่เจ้าของนวัตกรรม ในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน กฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ร่าง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างพิจารณาของสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น

ดร.ชัยชนะ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน ETDA ยังเปิดศูนย์ร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212CC ในการช่วยเหลือประชาชน โดยมีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ (อย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ศูนย์ต่อต้านข้อมูลข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานส่งต่อปัญหาต่างๆไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “Sandbox ของ ETDA เกิดขึ้นจากความต้องการของการใช้งานและความพร้อมของเทคโนโลยี ว่าจะทำอย่างไรให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่เหมาะสม และมี Solution ที่สอดคล้องกับการใช้งานที่ถูกต้องตามกฏระเบียข้อบังคับ ทำให้ผู้ใช้งานคลายความกังวล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับ” ดร.ชัยชนะ กล่าว

ด้าน คุณทิพยสุดา ถาวรามร คณะกรรมการกำกับ ETDA และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า การดำเนินงานของผู้ใช้บริการมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่อง Digital ID เป็นเรื่องที่สำคัญในบริการหลายอย่างที่ต่อยอดได้ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่พบว่า ยังไม่มีการนำระบบใดๆมาใช้ได้เต็มรูปแบบหรือรองรับ เช่น Vaccine Passport ทั้งนี้ จึงอยากให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการทดสอบ เมื่อออกไปแล้วสามารถนำไปใช้งานได้จริง

คุณวิจิตรเลขา มารมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่นำระบบ sandbox เข้ามาบริหารจัดการ รวมถึงรับข้อมูลจาก ETDA โดยเฉพาะประเด้นที่อยู่ภายใต้กำกับของ ธปท. โดยใช้เทคโนโลยี มาดูแลเรื่องความเสี่ยง ซึ่งเป็นนโยบายของ ธปท.ที่มุ่งเน้นผู้ใช้บริการได้มีความรู้เท่าทัน และใช้เทคโนโลยีในการป้องกัน หรือปิดกั้นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการ และคุ้มครองผู้บริโภค

การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษมาพูดคุยกันในหัวข้อ Open ETDA Sandbox “เปิดบ้าน แชร์ไอเดีย ร่วมสร้างนวัตกรรมสู่ชีวิตดิจิทัล” โดยพร้อมตอบทุกคำถามที่สงสัย ประกอบด้วย คุณชัยชนะ มิตรพันธ์ ผอ. ETDA, คุณทิพยสุดา ถาวรามร คณะกรรมการกำกับ ETDA และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, คุณวิจิตรเลขา มารมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด (Moderator) พูดคุยทิศทาง ภาพอนาคตของ ETDA Sandbox การขยายวงกว้างเปิดรับ Use Case ใหม่ ๆ และ Co-sandbox ครั้งแรก ของการทำงานร่วมกันของ Regulator และยังมีกิจกรรม “Tech Talk เปิดประสบการณ์ เตรียมพร้อมนวัตกรรมสู่ ETDA Sandbox” โดยได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการทดสอบกับ ETDA Sandbox มาพูดคุยแชร์ประสบการณ์แบบเจาะลึก ประกอบด้วย
o คุณวรพจน์ ธาราศิริสกุล บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และผู้แทนจากนิติคอนโดโครงการ KnightsBridge Collage กับนวัตกรรมที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมออนไลน์ ที่จะครอบคลุมทั้งการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อลงคะแนนโหวตทางออนไลน์ ซึ่งเหมาะกับการประชุมนิติคอนโดและการประชุมผู้ถือหุ้น
o คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด กับนวัตกรรมเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจ สินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) ที่ก่อให้เกิด
การเชื่อมโยงข้อมูลในภาคธุรกิจ (Data Sharing Economy) ในอนาคต
o คุณสิทธิเกียรติ นวลศรี บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด กับนวัตกรรมเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ในกลุ่มผู้ใช้งาน (User), ผู้ติดตั้งระบบ (Installer) และตัวแทนผู้จัดจำหน่าย (Dealer) ผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายรองรับ

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ ETDA Sandbox และการดำเนินงานในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ทั้งทาง www.etda.or.th รวมถึงโซเชียลมีเดีย Facebook กับ ETDA Thailand

21 กันยายน 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai