วศ.เสริมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า

 กรมวิทยศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (ชน.สผ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินกิจกรรมทดสอบความชำนาญ (proficiency testing, PT) ห้องปฏิบัติการ ทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า ประจำปี 2564 รายการ Steel bar: Maximum force, Yield force, Yield strength, Tensile strength, Elongation and Reduction of area ได้เริ่มจัดส่งตัวอย่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ให้แก่ ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 ห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการต้องทดสอบคุณสมบัติการทนต่อแรงที่กระทำต่อตัวอย่างเหล็กเส้นและหาค่า Diameter, Maximum force, Yield force, Yield strength, Tensile strength, Elongation and Reduction of area ของตัวอย่างโลหะที่ทางผู้จัดเตรียมสำหรับการทดสอบ และส่งผลกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เพื่อประเมินผลทางสถิติเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ 

          คุณสมบัติในการรับแรงดึงของเหล็กเส้นที่ใช้ในคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดเป็นคุณสมบัติทางกลที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าเหล็กเส้นที่ใช้ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจำเป็นต้องมีคุณสมบัติในการทนแรงทั้งแรงดึงและแรงกดจึงจำเป็นต้องรู้คุณสมบัติในการทนแรงของวัสดุ การตรวจวัดหาคุณสมบัติการทนแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง หรือ เครื่องทดสอบแรงดึงวัสดุแบบเอนกประสงค์ (Tensile testing machine หรือ Universal testing machine) เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ดึงวัสดุต่างๆเพื่อทดสอบแรงที่กระทำต่อวัตถุจนทำให้วัตถุที่นำมาทดสอบเกิดการเปลี่ยนรูป และขาดในที่สุด เพื่อนำแรงที่ได้จากการวัดมาคำนวณหาค่า Maximum force, Yield force, Yield strength, Tensile strength, Elongation and Reduction of area ในการทดสอบหาคุณสมบัติการทนแรงดึง มีประโยชน์มากมายในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆมากมาย เช่น อุตสาหรรมด้านการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และงานด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ฯลฯ

           การจัดกิจกรรมนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างความมั่นใจในด้านการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเหล็กเส้นด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญ ให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบในอุตสาหรรมเหล็กและเหล็กกล้า ซึ่งมีประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สร้างความมั่นใจในผลการทดสอบว่ามีความแม่นยำ ถูกต้อง อีกทั้งยืนยันสมรรถนะและความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และชี้บ่งปัญหาภายในห้องปฏิบัติการ นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการ เช่น ปัญหาจากกระบวนการวัดหรือทดสอบ การใช้เครื่องมือ หรือความสามารถของบุคลากร เป็นต้น

        ทั้งนี้ วศ. ส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการใช้ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง และเป็นเครื่องมือสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ พร้อมใช้ประกอบการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของห้องปฏิบัติการและยกระดับคุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

16 กรกฏาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai