น.อ.(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ทำบุญถวายแผ่นพระคาถาสมเด็จพระเจ้าตากสิน พร้อมมอบทุนการศึกษา-หน้ากากอนามัย 2 วัดดังกรุงเทพฯ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เดินหน้าทำบุญพร้อมกับถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สวดมนต์ถวายพระองค์ท่านให้สมพระเกียรติ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้เด็กที่เรียนดีและประพฤติดี และมอบทุนพร้อมหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารและวัดอินทารามวรวิหาร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ บิดาผู้ก่อตั้งบริษัทฯ , คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติการ, คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน , ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ (โพธิ์เงิน)ที่ปรึกษาอาวุโสด้านบริหารงานทั่วไปและ คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร ร่วมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมมอบทุนการศึกษาและหน้ากากอนามัยให้ชุมชนกับ 2 วัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารและวัดอินทารามวรวิหาร

สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ของ 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ได้แก่ ด.ญ.ชิชญา ศรีเศษนาม นักเรียนชั้นป. 2 ด.ช.โชติธนิต สายทอง นักเรียนชั้นป.3 ด.ช.กรณ์ดนัย เพชรศรี นักเรียนชั้นป. 4 ด.ช.ชิรวิทย์ โพธิ์เสือ นักเรียนชั้นป. 5 และด.ญ.อาตีละห์ ฮาลาบี นักเรียนชั้นป. 6, โรงเรียนวัดอินทาราม ได้แก่ ด.ญ.ตุลยดา เจริญชนม์ นักเรียนชั้นม.2, น.ส.กัญญาณัช ป้อมพิมพ์ นักเรียนชั้นม.3, น.สบุญญิศา ชื่นตะกูล นักเรียนชั้นม.4, นายศุภากร สวนสวัสดิ์ นักเรียนชั้นม.5และน.ส.ชาลิสา ลายเครือวัลย์ นักเรียนชั้นม.6 พร้อมด้วยมอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชราจำนวน 5,000 บาท และมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100 ซอง ให้กับชุมชนวัดหงส์และศูนย์บริการสาธารณะสุข 27

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจเดินทางมาสักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมกับถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ฉบับเต็ม ให้ที่วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารและวัดอินทารามวรวิหารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้สวดมนต์ถวายพระองค์ท่านให้สมพระเกียรติ โดยที่วัดหงส์ฯ ถวาย 2 จุด และ วัดอินทารามฯ ถวาย 1 จุด
นอกจากนี้ก็ยังมอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาทพร้อมหน้ากากอนามัยจำนวน 10 ชิ้นให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดี 2 โรงเรียนๆ ละ 5 ทุน ได้แก่ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม และ โรงเรียนวัดอินทาราม พร้อมกับได้มอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชราจำนวน 5,000 บาท และมอบหน้ากากอนามัยให้ 2 แห่งๆ ละ 1,000 ชิ้น ได้แก่ชุมชนวัดหงส์และศูนย์บริการสาธารณะสุข 27

“หลังจากนี้ตนจะคงเดินหน้าถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ฉบับเต็มทั่วประเทศ ซึ่งครั้งต่อไปทางทีมงานฯ และ ทีม SKYMED NEW GEN ได้แจ้งว่าจะเดินทางไปถวายแผ่นพระคาถาฯ ที่วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วนอกจากจะนำแผ่นพระคาถาฯไปถวายแล้วยังจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีในพื้นที่ ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าต้องนับถือศาสนาอะไร และมอบทุนช่วยเหลือให้แก่ชุมชนในพื้นที่อีกด้วย”

ท้ายสุดน.อ.(พิเศษ)คัมภีร์กล่าวถึงพี่น้องประชาชนคนไทยเกี่ยวกับความรักสามัคคีกันในชาติว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและบรรพชนของเราได้ช่วยเสียสละชีวิตรักษาแผ่นดินไทยไว้ ดังนั้นเราต้องรักษาแผ่นดินไทยไว้และต้องพัฒนาประเทศด้วย แล้วอยากให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ ต้องได้เวลาคิดนอกกรอบมาช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าล้ำสมัยกว่าประเทศอื่น และที่สำคัญคือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพราะคนดีจะสามารถเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทางที่ดีได้”

วัดหงส์ #วัดอินทาราม #พระคาถา #บวงสรวง #พระเจ้าตาก #สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช #SkyMed #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #คณะปวงชนชาวไทย #SkyMedNewGen #SkyTime #SkyCrop #อนุสาวรีย์ #ทุนการศึกษา #อนามัย

10 กรกฏาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai