สสว. ผนึกกำลังสทท.เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจรายย่อย สู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ ขานรับ Phuket Sandbox

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและกิจกรรมการอบรมและการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ (SME Restart) ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564
ณ โรงแรมในยาง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ในหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลางของจังหวัดภูเก็ต (ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์) ตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนาและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ MSME ได้ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ (SME Restart) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ (Reskill Upskill) ตอบสนองนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลอย่างรวดเร็ว จึงนับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เกิดต้นแบบองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศกว่า 3 ล้านคน ซึ่งจะสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป

“ในอดีตประเทศไทยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมหาศาล โดยในปี 2562 มีมูลค่าสูงถึง 3.3 ล้านล้านบาท และจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นลำดับต้นๆ ของจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว แต่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ต่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในกลุ่ม SME และ Micro SME โครงการ SME Restart ในครั้งนี้จึงนับเป็นแรงหนุนเสริมที่สำคัญต่อ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ที่จะขยายผลไปสู่ภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่าปีละ 3 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 20% ของ GDP มีอัตราการจ้างงานมากกว่า 4 ล้านคน ซึ่งกว่าหนึ่งแสนรายเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Micro SME และเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME ถือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากมีทุนสำรองและสินทรัพย์ไม่มาก อีกทั้งยังเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ยาก จึงจำเป็นต้องปิดตัวชั่วคราวไปมากกว่า 50% ดังนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีได้ประกาศแผนการเปิดประเทศ 120 วัน โดยใช้ Phuket Sandbox เป็นจังหวัดนำร่อง ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มท่องเที่ยว จึงยังขาดความพร้อมในการกลับมาดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านมาตรฐาน เทคโนโลยี ทุนทรัพย์ และด้านองค์ความรู้เพื่อรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ 4 จังหวัดนำร่อง คือ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่และพังงา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งระบบ ทั้งนี้เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลับมาเข้มแข็งขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้ประเทศอีกครั้ง

“โครงการ SME Restart จะเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างต้นแบบองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ฟื้นคืน โดยคาดหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศกว่า 100,000 คน สร้างรายได้ว่า 8.9 พันล้านบาท ภายใน 3 เดือน” ผอ. สสว. กล่าว

ด้าน นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลก รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รวมทั้งสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19รวมถึงบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง นำมาสู่ Phuket Sandbox ที่เป็นความหวังครั้งสำคัญของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

“โครงการนี้เป็นการขานรับ Phuket Sandbox เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในการก้าวเข้าสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ โดยจะเริ่มที่ 4 จังหวัดนำร่อง คือ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่และพังงา มีเป้าหมายในการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย โดย สสว. และ สทท. จะร่วมกันผลักดันเพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง” ประธาน สทท. กล่าว

3 กรกฏาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai