สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทั่วประเทศ จัดโครงการสลากสร้างสรรค์เพื่อชุมชน ปี 3 คัดเลือก 10 ชุมชนต้นแบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน ก้าวสู่ยุค New Normal

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) โดยพันโทหนุน ศันสนาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เปิดเผยว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) มียุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564-2570 ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 และหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) นำไปสู่โครงการสำคัญ คือ โครงการสลากสร้างสรรค์เพื่อชุมชน ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ที่ GLO เข้าไปมีส่วนร่วมสร้างความสุข และรายได้ โดยใช้งบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสมต่อชุมชน ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คือ ทำอย่างไรให้ชุมชนมีรายได้ ผลักดันให้เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นของขวัญที่ GLO มอบให้คนในชุมชนและสังคมไทยในโอกาส GLO ครบรอบ 82 ปีอีกด้วย

สำหรับแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ปีที่ 3 GLO ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการมากกว่า 22 ปี มาร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ โดยนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) มาใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างรอบด้าน อาทิ


• การเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านกิจกรรม Focus Group ประเด็น “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินโครงการฯ
• กิจกรรม Workshop ระดมความคิด สร้างแผนการยกระดับชุมชน จากไอเดียสร้างสรรค์ โดยผู้ประกอบการ และมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของ ISMED ลงพื้นที่พัฒนาสินค้า บริการ และโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน
• การทดสอบโดยนำสินค้า บริการและโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ควบคู่กับการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดย Youtuber ในธีม Unique Local Experience เป็นต้น
• ในโครงการ ปีที่ 3 ISMED ยังเพิ่มมูลค่าด้วย GLO Scale Up ผลักดันผลิตภัณฑ์ /บริการที่มีความโดดเด่นให้เกิดความสำเร็จเชิงพาณิชย์ (Quick Win) แบบเร่งรัดได้จริง พร้อมต่อยอดสู่ความสำเร็จที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรในโครงการฯ

จากแนวทางดังกล่าวเพื่อให้ทุกชุมชนมุ่งสู่การเป็น GLO Creative Community ชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการจะต้องมี DNA ครบ 3 อย่างได้แก่ “Growth” เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ พร้อมรับการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน , “Local Wisdom” เป็นชุมชนที่มีเรื่องราวกิจกรรม สินค้า บริการ ที่โดดเด่นจากภูมิปัญญาพื้นถิ่น และ “Online” เป็นชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด Online Platform ต่างๆ ได้ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนขับเคลื่อนได้ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ได้ทันที ด้วยความร่วมมือระหว่าง GLO กับ ISMED พร้อมกับพันธมิตรที่คอยสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน

รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) กล่าวตอนท้ายว่า ทั้งนี้โครงการฯ ได้เปิดรับสมัครชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าและบริการ มีสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาง GLO ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจะลงพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนยกระดับชุมชนตามแผนที่วางไว้ หรือ GLO Creative Community Roadmap โดย “สร้างสรรค์อย่างมีเป้าหมาย” ให้ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด ผ่านการสื่อสารการตลาดแบบ Omni Channel Marketing ไปยังกลุ่มตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ ซึ่งขณะนี้ได้รับความสนใจจากชุมชนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการฯแล้วมากกว่า 60 ชุมชน จากชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเมืองรอง 10 จังหวัด ตามพื้นที่เป้าหมายในโครงการฯ ที่วางไว้

หากชุมชนใดที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ“สลากสร้างสรรค์เพื่อชุมชน ปีที่ 3” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้-15 มิถุนายน 2564 ผ่านช่องทาง Facebook Fan Page :สลากสร้างสรรค์เพื่อชุมชน หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 092 – 690 – 6000 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

10 มิถุนายน 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai