ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ติดตามการดำเนินงานโครงการ "โคก หนอง นา" บ้านริมยม อำเภอหนองม่วงใข่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 54 หมู่ 1 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัดแพร่, รอง กอ.รมน.จังหวัดแพร่, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิติตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ”

นายวิชิต ทบลม เจ้าของแปลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 3 ไร่ ได้ออกแบบและใช้แบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน ปรับรูปแบบแปลงดินตามแบบมาตรฐานกรมฯ และมีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาต่อยอดขับเคลื่อนกิจกรรมในอนาคต ดังนี้

- การจัดทำที่พัก โฮมสเตย์ ให้กับผู้ที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ จำนวน 4 หลัง
- การปลูกต้นไม้ เพื่อให้ร่มเงา ในบริเวณ โคก หนอง นา ที่ปรับแต่ง
- ทำนาบริเวณหน้าทางเข้าแปลงฯ โดยจะดำเนินการปลูกข้าว ในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม
- ปลูกปอเทืองเพื่อทำเป็นแลนมาร์ค รับนักท่องเที่ยว
- พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้กับครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล เข้ามาเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ และจัดทำฐานเรียนรู้ต่างๆ
- นำหลักทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พึ่งตนเองได้

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ยังกล่าวอีกว่า การดำเนินโครงการมีงบประมาณ 2 อย่าง คือ งบตามภารกิจของหน่วยงานและงบเงินกู้ การได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้และวิธีการทำงาน ทำสิ่งที่คาดหวังให้เป็นจริง แต่ต้องพิจารณาผสมผสานระหว่างนโยบายกับการนำไปสู่การปฏิบัติด้วย โดยพื้นที่การดำเนินงานมีหลายรูปแบบ ฉะนั้นคนที่พร้อม คนที่มีใจ และมีพลัง จะทำเรื่องดังกล่าวนี้ประสบผลสำเร็จ ควรสร้างระบบเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือกัน การเอามื้อสามัคคี พื้นที่ไหนทำได้ดี ควรให้กำลังใจและประชาสัมพันธ์การรับรู้ และสิ่งสำคัญเป็นการน้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติเพื่อนำสู่ความพอเพียงพึ่งตนเอง และเกิดความยั่งยืนของชุมชน

16 พฤษภาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai