สกสว. เผยแผนงานวิจัย รองรับไทยก้าวเข้าสู่สังคมผมสีดอกเลา ปี’65

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เผยแผนงานวิจัยสังคมสูงวัย ซึ่งเป็นอีกแผนงานวิจัยสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่ประเทศไทย กำลังจะกลายเป็นสังคมพร้อมรองรับสังคมสูงวัย (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ในปี 2565 โดยอัตราของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดอยู่ที่ 15 % และในปี 2578 จะเพิ่มขึ้นเป็น 20 % (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย)

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. ให้ข้อมูลว่า แผนงานวิจัยดังกล่าว ออกแบบมา โดยมุ่งเน้น การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โดยใช้ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพร้อมรับสังคมสูงวัย

แผนงานวิจัยนี้มีกรอบการดำเนินงานครอบคลุมประเด็นการวิจัยเพื่อหาแนวทางและมาตรการเพื่อรองรับและสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันของประชากรทุกช่วงวัย ศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับสถานการณ์สังคมสูงอายุ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของสังคมสูงวัย และการเตรียมพร้อมของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุ รวมทั้งการดำเนินชีวิตในวัยเกษียณและการมีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในพื้นที่เดิม ระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว ระบบการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีอาชีพและรายได้หลังวัยเกษียณ และการวิจัยเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุทั้งในด้านการอุปโภคและบริโภคด้วย

เป้าหมายการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยภายใต้แผนงานดังกล่าวคือ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัย รวมถึงโครงสร้างประชากร ระบบบริการ ระบบกำลังคน ระบบข้อมูล ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงิน การคลัง ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ผลกระทบเชิงสังคมในการมีความพร้อมตั้งแต่เกิดจนถึงวัยสูงอายุ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป

ที่มาภาพประกอบ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

11 พฤษภาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai