พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เป็นกิจกรรม งานปรับปรุงพื้นที่ตามมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่ และ 1 ไร่

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เป็นกิจกรรมงานปรับปรุงพื้นที่ตามมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล
แปลงระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ และ 1 ไร่ ดังนี้

1) แปลงนา นายสังวาล เม็ฆเสนา 212 หมู่ที่ 11 บ.กุดนาดี ต.รอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

  • ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
  • สัดส่วน 1: 2
  • ประเภทดินร่วนปนทราย

2)แปลงนา นายเมธี ศรีกกโพธิ์ 21 หมู่ที่ 10 บ้านฉวะ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

  • ขนาดพื้นที่ 3 ไร่
  • สัดส่วน 1: 2
  • ประเภทดินร่วนปนทราย

3)แปลงนา นายพลกฤษ ดุจนาคี 36 หมู่ที่ 9 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

  • ขนาดพื้นที่ 3 ไร่
  • สัดส่วน 1:2
  • ประเภทดินร่วนปนทราย

ซึ่งความก้าวหน้าการดำเนินการ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการขุดบ่อ ตามแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการหนองพอก พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ทีมงานนายช่างผู้ควบคุมงาน ตลอดจนนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ผู้แทนเจ้าของแปลงระดับครัวเรือน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม แปลงระดับครัวเรือนดังกล่าว

@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

6 พฤษภาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai