สกสว. แจงข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมขับเคลื่อน พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ

สกสว. เข้านำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. เป็นครั้งที่ 2 พร้อมปลดล็อคความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยสามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. เปิดการประชุมพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. ณ อาคารรัฐสภา โดยเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาร่าง พรบ.ฉบับนี้

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า ร่าง พรบ.ฉบับนี้ เป็นกลไกสำคัญในการปลดล็อคประเด็นความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ นอกจากนี้ สกสว. ยังมีบทบาทในขับเคลื่อนระบบการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีการจัดทำกรอบและเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่จะสะท้อนผลสัมฤทฺธิ์ของการดำเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์มและโปรแกรม ผ่านการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุน และหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับเงินงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

การประชุมในวันนี้ ผู้แทนจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างเห็นชอบในหลักการของ ร่าง พรบ. ฉบับนี้ อย่างไรก็ตามยังคงต้องร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการประชุมในครั้งต่อไปยังคงมีการพิจารณาถึงรายละเอียดใน พรบ.ฯ รายมาตรา ก่อนจะส่งเข้าสู่รัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบในวาระต่อไป ซึ่งต่อจากนี้ สกสว. มีแผนการจัดทำกฎหมายลูกที่จำเป็นกว่า 10 ฉบับ รวมทั้งการผลักดันมาตรการอื่นๆที่สำคัญ เพื่อให้ภาคเอกชนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งของ สกสว. ในการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

24 มีนาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai