ปลัดเกษตรฯ เปิดงานฟิวเดย์ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน หมู่ที่ 9 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  สำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้แนวการเกษตรผสมผสาน โดยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. คือสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ การจัดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ จึงนับเป็นการทำงานที่สำคัญให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการทำงานร่วมกัน มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง ในการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ได้ โดยงานจะจัดครบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 882 ศูนย์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน เป็น ศพก. เครือข่าย ที่เน้นเกษตรผสมผสาน สำหรับงานในวันนี้มีสถานีเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน 5  สถานี คือ

สถานีเรียนรู้ที่ 1 “น้ำลดตอผุด” เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา การบริหารจัดการน้ำ รวมไปถึงการให้น้ำด้วยระบบน้ำอัจฉริยะผ่านระบบ Smart Phone

สถานีเรียนรู้ที่ 2 “ดินจ๋าปุ๋ยมาแล้วจ๊ะ” เกษตรกรได้มีการจัดการพื้นที่เกษตร โดยการใส่ดินและปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมไปถึงการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ พืชปุ๋ยสด เป็นต้น

สถานีเรียนรู้ที่ 3 “พืชปลอดภัย ใครทำได้” ส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์พืชและการผลิต พืชปลอดภัย

สถานีเรียนรู้ที่ 4 “ป ปลา แปรรูป” เกษตรกรจะได้เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การเลี้ยงไข่ผำ การแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และแนวโน้มด้านการตลาด

และสถานีเรียนรู้ที่ 5 “ฝนตกขี้หมูไหล คนเลี้ยงไก่มาเจอกัน” มารู้เทคนิค ขั้นตอนการเลี้ยงเป็ดไข่อารมณ์ดี และเทคนิคเลี้ยงหมูหลุม กลิ่นไม่เหม็น ลงทุนน้อย นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆ ร้านขายสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Smart Farmer / Young Smart Farmer และกลุ่มแม่บ้าน

23 มีนาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai