“ดีป้า” สานต่อโครงการส่งเสริมและจัดแสดงพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ ขับเคลื่อนผู้ประกอบการย่านปทุมวันประยุกต์ใช้ดิจิทัลเดินหน้าธุรกิจ พร้อมขยายผลนำร่องสร้างพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบใน 6 จังหวัด

20 มีนาคม 2564, กรุงเทพมหานคร - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สานต่อโครงการส่งเสริมและจัดแสดงพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ พื้นที่เขตปทุมวัน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเลือกสรรเทคโนโลยีดิจิทัล 12 ประเภทจากดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 50 รายยกระดับธุรกิจ ผ่านกิจกรรม On Ground และ On Cloud เพื่อสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่สนใจ เผยเตรียมพร้อมนำร่อง 6 พื้นที่ ควบคู่การพัฒนาแพลตฟอร์มไทยเพื่อคนไทย ขยายช่องทางการจำหน่ายและจัดส่งสินค้า ตั้งเป้าผู้เข้าใช้งานมากกว่า 20,000 ราย

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า หลังเปิดตัวโครงการส่งเสริมและจัดแสดงพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) พื้นที่เขตลาดพร้าว เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้ายูเนียน มอลล์ ดีป้า พร้อมสานต่อการส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะเขตปทุมวันต่อเนื่อง โดยบูรณาการการทำงานกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยโครงการส่งเสริมและจัดแสดงพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบจะช่วยให้ผู้ประกอบการในทุกภาคธุรกิจสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจจากเทคโนโลยีดิจิทัล 12 ประเภทที่เลือกสรรจากดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่ผ่านการคัดเลือกจาก ดีป้า รวมกว่า 50 ราย ก่อนนำไปประยุกต์ใช้ยกระดับการดำเนินธุรกิจ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ ขยายตลาด ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดกิจกรรมในรูปแบบ On Ground เพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การสาธิตวิธีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตในยุคชีวิตวิถีใหม่ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและดิจิทัลสตาร์ทอัพได้มาพบกัน เพื่อรับคำปรึกษา ทดลองใช้เครื่องมือดิจิทัลด้านต่าง ๆ รวมถึงการร่วมเจรจาธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในรูปแบบ On Cloud ผ่านเว็บไซต์ depa Business Matching on Cloud (https://www.zipeventapp.com/e/depabusinessmatchingoncloud) แพลตฟอร์มของ Zipevent ดิจิทัลสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอโปรโมชั่นสำหรับผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการสามารถนัดหมายเจรจาธุรกิจกับดิจิทัลสตาร์ทอัพที่สนใจได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายนนี้ ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวถือเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและดิจิทัลสตาร์ทอัพ และลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกด้วย

“ดีป้า ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ตลาดสดประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลยกระดับธุรกิจ โดยเตรียมนำร่องใน 6 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ นครปฐม ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี พร้อมส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มไทยเพื่อคนไทยในการเป็นช่องทางการจำหน่ายและจัดส่งสินค้า สนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่ (นิวนอร์มอล) คาดมีผู้เข้าใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวมากกว่า 20,000 ราย” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ขณะที่ รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่เมืองอัจฉริยะ โดยคำนึงถึงความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เป็นสำคัญ (Human Centric) และวิเคราะห์ถึงความต้องการและการแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการนั้น ๆ อย่างเหมาะสม โดยการออกแบบพื้นที่ให้มีองค์ประกอบ Smart Environment, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Living, Smart Economy และ Smart Governance ด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนา SAMYAN Smart City ให้เป็นย่านที่สร้างสรรค์คุณค่าแก่ชุมชนและสังคม ผสานคุณภาพชีวิตและธุรกิจ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตของคนทุกเพศทุกวัยอย่างยั่งยืน

ดังนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงพัฒนาพื้นที่แห่งโอกาสที่มีการสร้างสภาพแวดล้อม หรือ ECO-SYSTEM ซึ่งเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดนวัตกรรม ได้แก่ CO-WORKING SPACE HUB, CU INNOVATION HUB, SIAM INNOVATION DISTRICT (SID), BLOCK 28 Startup village and sandbox ทำให้เกิดเป็นชุมชนที่รองรับธุรกิจดิจิทัลสตาร์ตอัพ สร้างการเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ และพื้นที่นี้ยังเป็น LIVING LAB สนับสนุนเปิดโอกาสให้ดิจิทัลสตาร์ตอัพได้มาทดลองสิ่งใหม่พร้อมพัฒนาเพื่อเติบโตเป็นธุรกิจที่สามารถตอบสนอง ทั้งสังคม ชุมชน และสามารถขยายผลทางธุรกิจให้เติบโตในแพลตฟอร์มใหม่ ๆ อาทิ Muvmi (EV TUK-TUK SHARING) , HAUP CAR (Car-Sharing) , LEAF  (EV Scooter sharing) , EVolt (EV Charging) , EVT (EV Shuttle Bus) , Banpu (Solar Rooftop), Meticuly (ผลิตภัณฑ์กระดูกไทเทเนียม) , Start Dee (Education Tech) ฯลฯ และให้การสนับสนุนกับผู้ประกอบการรายใหม่ในการสร้างธุรกิจและเติบโตเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยม เช่น Eveandboy, โอ้กะจู๋, SOS, Nice to Meat you เป็นต้น สนับสนุนให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในพื้นที่อีกด้วย

22 มีนาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai