สกสว. ร่วมกับ สวค. เปิดเวทีถอดประสบการณ์ “Researchfish” พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบงานวิจัยไทย

สกสว. ร่วมกับ สวค. จัดการประชุม TSRI Seminar Series on International Research Collaboration Policy ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Evaluation and Monitoring : Lessons from Researchfish” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร นำเสนอบทเรียนการใช้ “Researchfish” แพลตฟอร์มซึ่งหน่วยงานให้ทุนและมหาวิทยาลัยใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางการในพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการลงทุนในระบบวิจัยไทย

วันนี้ ( 19 มีนาคม 2564 ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จัดการประชุม TSRI Seminar Series on International Research Collaboration Policy ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Evaluation and Monitoring : Lessons from Researchfish” โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Sean Newell, CEO Interfolio UK, Mr. Gavin Reddick, Chief Data Analyst และ Ms. Katy Elliott, Account Executive (Researchfish) ผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ UK Research and Innovation (UKRI) ที่มีการใช้แพลตฟอร์ม “Researchfish” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่หน่วยงานให้ทุนวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) หน่วยงานบริหารจัดการทุน อาจารย์และนักวิจัยจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นกว่า 150 คน

รศ.ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า นับแต่ตั้งมีการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา สกสว. ได้ขับเคลื่อนการทำงานในรูปแบบการบูรณาการทุกภาคส่วน อีกทั้งยังมีการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศที่สามารถช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรบุคคล บนฐานความรู้ด้าน ววน. โดย สกสว. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างไทยกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ ววน. ให้สามารถส่งมอบคุณค่า


สูงสุดแก่ประเทศ โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น สามารถเลือกรับ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ (Technology transfer) ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในเปิดโอกาสให้ประชาคมวิจัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนด้าน ววน. ซึ่งสามารถนำบทเรียนจาก Researchfish มาประยุกต์ใช้กับระบบการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมในบริบทของประเทศ โดยเฉพาะการสร้าง consortium ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง สกสว. และ สวค.

ทางด้าน Mr. Sean Newell, CEO Interfolio UK, กล่าวว่า Researchfish เป็นระบบการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากในสหราชอาณาจักร ที่สภาการวิจัยด้านการแพทย์ (Medical Research Council, MRC) ต้องการทราบผลลัพธ์จากการลงทุนในโครงการวิจัย จึงเกิดการคิดริเริ่มในการสร้างระบบการติดตามและประเมินผล เช่นเดียวกับบริบทของการให้ทุนวิจัยทั่วโลก ซึ่งสังคมมักจะตั้งคำถามว่า “การลงทุนให้การวิจัยจะเกิดประโยชน์อย่างไร โลกเราดีขึ้นมั้ย สังคมดีขึ้นอย่างไร?” ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าสาธารณชนต้องการทราบผลกระทบจากโครงการวิจัย ดังนั้น Researchfish จึงพัฒนาระบบเพื่อติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบจากงานวิจัย โดยสร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้ทุนกับนักวิจัย ซึ่งนักวิจัยสามารถเข้ามารายงานผลการวิจัยได้ง่าย ในขณะเดียวกันผู้ให้ทุนก็สามารถเห็นภาพการรายงานผลได้ชัดเจน และสามารถดึงข้อมูลไปใช้ในการรายงานผลลัพธ์ ผลกระทบจากโครงการวิจัยได้อย่างชัดเจน โดยอาศัยข้อมูลจากนักวิจัยโดยตรง รวมทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลงานวิจัยอื่นๆ ส่งผลให้นักวิจัยมองเห็นเส้นทางในสายอาชีพที่ชัดเจน และสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น ปัจจุบัน UKRI (UK Research and Innovation) และอีกหลายประเทศทั่วโลกได้ใช้ Researchfish ในการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ให้ทุนและนักวิจัย เพื่อติดตามประเมินผล และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบจากโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น

19 มีนาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai