การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

ประเทศไทยได้มีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 
โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม 
(RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล
ไปแล้ว 3,023,478 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 43,239 ตัวอย่าง ต่อประชากร
หนึ่งล้านคน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2564

ในระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2564

ได้ตรวจไปแล้ว 96,681 ตัวอย่าง 
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีจำนวน 274 ห้องปฏิบัติการ

แหล่งข้อมูล: 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

19 มีนาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai