สกสว. แจงข้อมูล กมธ.พิจารณา พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยฯ

วันนี้ (16 มีนาคม 2564) ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำคณะผู้บริหาร เข้าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. เพื่อประกอบการพิจารณาร่ากฏหมายฉบับนี้ หลังรัฐสภาลงมติเอกฉันฑ์รับหลักการ

โดยในวันนี้ สกสว. ได้นำเสนอข้อมูลประเด็น ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ที่มีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาประเทศ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ทั้งในมิติการพัฒนาพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ สร้างและใช้ความรู้นวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม พัฒนาคนและองค์ความรู้เพื่ออนาคต

จากการประชุมวันนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ข้อเสนอแนะสำคัญ คือ กรอบของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.โจทย์ของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ต้องถูกต้องสอดคล้องกับโจทย์ประเทศ มีการจัดลำดับความสำคัญ คือการลดความเหลื่อมล้ำ อุดช่องว่างรายได้ของประชาชน อย่างการให้สัดส่วนกับฐานราก 50% ให้ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) 30% และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 20% โดยการทำงานต้องมีความโปร่งใส ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศอย่างสมดุล มีความต่อเนื่องของงบประมาณที่นำไปสู่การสร้างผลกระทบ (Impact) ในการพัฒนาประเทศ งานวิจัยต้องเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้จริง โดยทั้งหมดของการดำเนินการต้องมุ่งเน้นความคุ้มค่า โปร่งใส มีระบบติดตามประเมินที่ชัดเจน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากการประชุมวันนี้ ผอ.สกสว. เปิดเผยข้อมูลว่า สกสว. ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนในส่วนของการจัดทำกฎหมายลูกที่จำเป็นกว่า 10 ฉบับ รวมทั้งการผลักดันมาตรการอื่นๆที่สำคัญ เพื่อให้ภาคเอกชนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งของ สกสว. ในการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

16 มีนาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai