สกสว. เปิดเวที STO Forum ครั้งที่ 1 ระดมพลรวมพลังขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ไทย

วันนี้ (9 มีนาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุม “ Science and Technology Organization Forum ” STO Forum ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ร่วมระดมให้ความเห็น ประเด็นการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ไทย เช่น เป้าหมายและการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต / แนวทางการทำงานร่วมกันในการทำแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า จากการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สกสว. ยังคงให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่และร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า ปัจจุบันงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยมีความก้าวหน้า และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างมาก ทำให้ในครั้งนี้ สกสว. จึงเชิญผู้บริหารหน่วยงานในด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศมาร่วมกันระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทาง และหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งปัจจุบัน สกสว. มีการปรับโครงสร้างองค์กรแบบแมกทริกซ์ (Matrix Organization) มีการทำงานในลักษณะมุ่งหวังผลลัพธ์ (Outcome Base) พร้อมกับตั้งหน่วยในองค์กรที่ดูแลในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง

ดร.ณิรวัตน์ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการภารกิจขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า หากมองภารกิจของ สกสว. ตามคำจำกัดความใน พรบ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 จะเห็นใจความสำคัญที่บอกว่า การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการดำเนินกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตและบริการ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ของสังคม โดยที่ผ่านมา สกสว. ได้ร่วมระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศ ทำให้เห็นถึงกรอบสำคัญในระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ด้านประกอบด้วย 1) การให้บริการเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย 2) กำลังคนด้านวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี 3) โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) เทคโนโลยีพื้นฐาน และ 5) การสื่อสารเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้

นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้ ยังคงมีการหารือในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ไทยต่อไป

9 มีนาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai