นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปนิพนธ์ โครงการแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 9 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดโครงการแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 9 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน และภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ร่วมเป็นแขกพิเศษในงานนี้และมีความสนใจที่บูชาภาพและประติมากรรมสื่อผสมทำจากไม้ผลงานอีกด้วย

โครงการแสดงงานศิลปะนิพนธ์ สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายของสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม จัดขึ้นทุกปีเป็นปีที่ 9 ปีนี้มีนิสิตบรรพชิตจำนวน 5 รูป โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางการสร้างสรรค์งานออกแบบงานศิลปะของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ของนิสิต สาขาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ สู่สาธารณชน 3.เพื่อให้ผลงานของนิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ได้เป็นที่รู้จักและสามารถพัฒนาไปสู่ระดับสากลได้ 4.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่และสามารถเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้คนรุ่นหลังได้ทำการศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติต่อไป

ตลอดจนให้ประชาชนผู้สนใจได้มีความรู้ เกิดความเข้าใจเป็นโอกาสที่ดีในการชื่นชมความงดงามของศิลปกรรมสมัยปัจจุบัน และได้เอาคงามงามที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามาประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผลงานที่นำมาแสดงประกอบด้วย จิตรกรรม 22 ชิ้น ประติมากรรมสื่อผสม 8 ชิ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ผลงาน ซึ่งเป็นศิลปะที่สะท้อนความเป็นไปของสังคมที่มีประโยชน์และคุณค่าแก่ผู้คนให้ได้รับความงดงามของสุนทรียศาสตร์ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในครั้งนี้ นับเป็นความสำคัญของการแสดงผลงานระดับประเทศ ที่มีความยาวนานในด้านของผลงานที่มีคุณค่าและการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจรวมทั้งยกระดับจิตใจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

4 มีนาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai