นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทอดผ้าป่าฯหาทุนสร้างกุฏิกรรมฐาน “ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาคนดีศรีเชียงใหม่” ณ วัดเจ็ดยอด

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนทรัพย์ในการสร้างกุฏิกรรมฐาน “ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาคนดีศรีเชียงใหม่” ทอดถวาย ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง-ศาลาสุพจน์(หนองกอก)โดยมีนาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาคนดีศรีเชียงใหม่เป็นดำริของท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ ให้จัดซื้อที่ดิน 1 แปลง ตั้งอยู่ที่ ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาคนดีศรีเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่ออบรมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปในเครือข่ายโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ ตามภูมิจริยธรรม 9 ประการของโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ คือ1.ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม การมีสติ และศีล 5, 2.ด้านการฝึกระเบียบวินัย ปฏิบัติตามระเบียบของสังคมและกฎหมาย, 3.ด้านสร้างจิตสำนึกที่ดี มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม, 4.ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกและมีประโยชน์, 5.ด้านส่งเสริมความรัก ผูกพัน เอื้ออาทรห่วงใยกับบุคคลในครอบครัวและสังคม, 6.ด้านอนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นไทย-ล้านนาและวัฒนธรรมไทย-ล้านนา, 7.ด้านส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี, 8.ด้านการปลูกวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่น และ9.ด้านการป้องกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้สร้างกุฏิกรรมฐานชั่วคราวไว้แต่กำลังผุพังตามเวลาเพราะสร้างจากไม้ไผ่ทั้งหลัง จึงจะสร้างกุฏิกรรมฐานแบบถาวร(ทรงโมเดิร์น) จำนวน 5 หลัง โดยจะใช้งบก่อสร้างหลังละ 165,900 บาท เพื่อให้สามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมและเตรียมการพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า พอตนได้ทราบถึงดำริของท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง และเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับโครงการที่จะสร้างสถานปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพอทราบเรื่องนี้ตนและครอบครัวจึงถือโอกาสร่วมสร้างบุญใหญ่ โดยรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิทั้ง 5 หลัง เพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษ ญาติ รวมถึงครอบครัวของลูกหลานคณะปวงชนขาวไทย เพื่อขาติ ศาสน์ กษัตริย์ , บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และ SKYMED NEWGEN

“สิ่งสำคัญที่สุดของบ้านเมืองคือการสนับสนุนคนดีแล้วสร้างคนให้เป็นคนดีของบ้านเมือง ซึ่งถ้าคนส่วนใหญ่ในประเทศโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจ ผู้ที่จะช่วยพัฒนาบ้านเมืองเป็นคนดี เหมือนที่ในหลวง ร.9 ท่านเคยมีโอวาสไว้ว่า พยายามสนับสนุนคนดีให้ปกครองประเทศเพื่อที่จะทำความดีให้กับบ้านเมือง ทั้งนี้ เราต้องคิดและเชื่อในคำทำนายว่าต้องช่วยกันพลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคศิวิไลในรัชสมัยของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งเราต้องสนับสนุนคนดีในการที่จะพัฒนาบ้านเมือง” นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์กล่าวทิ้งท้าย

4 มีนาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai