“สกสว. จับมือ มจธ. ยกระดับมาตรฐานวารสารวิชาการไทยสู่มาตรฐานโลก”

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาสร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมนำเสนอโครงการ “ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมของไทย ระยะที่ 1: ปีที่ 2 – 3” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สกสว. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการไทยเทียบเท่ามาตรฐานโลก

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI, Thai Citation Index Centre) เผยว่า ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (หรือหน่วยงาน สกสว.เดิม) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวารสารวิชาการให้มีคุณภาพมาตั้งแต่ปี 2545 และได้ดำเนินการภารกิจสำคัญหลายประการ ทั้งการสนับสนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยโดยร่วมมือกับสำนักพิมพ์วิชาการระดับโลก เช่น แอ็ลเซอเฟียร์ (Elsevier) ที่เน้นตีพิมพ์ผลงานที่มีคุณภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อคัดเลือกวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูลที่รวมรวมบทคัดย่อและการอ้างอิงจากวารสารวิชาการทั่วโลกอย่างสโกปัส (Scopus) ด้วย

ทั้งนี้ ศูนย์ TCI หรือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เติบโตมาจากงานวิจัยที่ สกว. เคยให้การสนับสนุนตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ภายใต้โครงการ “การศึกษาวิจัยดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ” และประสบความสำเร็จอย่างมากในการผลักดันให้บทความในวารสารไทยถูกอ้างอิงถึงมากขึ้นจากแต่เดิมที่ถูกอ้างอิงเพียง 8.4% รวมถึงยังมีผลพลอยได้ในการพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้นของวารสารไทยที่เข้มแข็ง จนปัจจุบันฐานข้อมูล TCI กลายเป็นต้นแบบที่ทุกเกือบทุกประเทศในอาเซียนต้องเดินทางมาศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาฐานข้อมูลของประเทศตน

สำหรับโครงการ “ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมของไทย ระยะที่ 1: ปีที่ 2 – 3” ที่ได้นำเสนอในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการไทยและการเข้าถึงผลงานวิจัยไทย (Visibilities) โดยตั้งเป้าให้วารสารและผลงานวิจัยไทยจากในฐานข้อมูล TCI เพิ่มเข้าสู่ Scopus และฐานข้อมูลอื่นๆ จากเดิม 100 เพิ่มเป็น 900 วารสาร
2) จัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้สามารถติดตามขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมได้ โดยใช้ฐานข้อมูลการตีพิมพ์บทความในระดับชาติ ควบคู่กับระะวิเคราะห์การข้อมูลในระดับนานาชาติซึ่งมีอยู่แล้ว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยของประเทศสามารถนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลและทิศทางการวิจัยนวัตกรรมไปใช้ประกอบในการพิจารณาการให้ทุน และเพื่อให้หน่วยงานนโยบายสามารถนำไปใช้กำหนดนโยบายทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยีของประเทศได้ต่อไป
3) เพื่อติดตามและประเมินขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (ในกรณีศึกษาด้านเกษตรและอาหาร และด้านอื่นๆที่เป็นจุดมุ่งเน้นของประเทศ) เพื่อเป็นข้อมูลหนุนเสริมความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยของกองทุน

ทั้งนี้จากการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบนวัตกรรม มีมติเห็นชอบให้ สกสว. พิจารณางบประมาณการสนับสนุนโครงการ “ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมของไทย โดยมีข้อเสนอที่สำคัญ เช่น ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทิศทาง การวิจัยและนวัตกรรมที่จะดำเนินการพัฒนา ต้องทำให้ใช้งานร่วมกับระบบโปรแกรม SciVal อันเป็นเครื่องมือในการศึกษาสมรรถนะด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นภาพรวมของประเทศได้อย่างครอบคลุม

3 มีนาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai