ส.ป.ก.ปรับตัวยุค New Normal จัดงานครบรอบวันสถาปนาออนไลน์ ครบครันทั้งวิชาการ และไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร

ความสำเร็จของกระบวนการปฏิรูปที่ดินไม่ได้ถูกวัดจากแค่จำนวนเกษตรกร หรือจำนวนพื้นที่ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ ส.ป.ก. จัดสรรในแต่ละปีเท่านั้น แต่การส่งเสริมพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ในการดำรงชีวิตให้แก่เกษตรกร เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็น “ผืนดินทอง” และเป็นสิ่งที่ ส.ป.ก. มุ่งมั่นดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 45 ปี

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เลขาธิการ ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก. ดำเนินงานมาจนถึงวันครบรอบ 46 ปี ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 นี้ ภาพสะท้อนความสำเร็จของกระบวนการปฏิรูปที่ดินส่วนหนึ่งจะเห็นได้จากกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนา ส.ป.ก. ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม ของทุกปี ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย จากการจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพของเกษตรกร การส่งเสริมความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการผลิตและสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน และการจัดหาตลาด ฯ ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริมการทำเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน รูปธรรมที่ยืนยันความสำเร็จจากกระบวนการพัฒนาเหล่านี้คือ เกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จได้นำสินค้ามาตรฐานที่ผลิตจากเขตปฏิรูปที่ดินหลากหลายชนิดมาจำหน่ายภายในงาน อาทิ สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าหัตถกรรม สมุนไพร ฯ เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยของ New Normal การจัดงานครบรอบวันสถาปนา 46 ปี ในปีนี้ ส.ป.ก. ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานมาเป็นแบบออนไลน์ โดยผ่านทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2564 นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการออนไลน์แล้ว จะมีการไลฟ์สดเพื่อแนะนำและจำหน่ายสินค้ามาตรฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรทั้ง 4 ภาค สนใจติดตามชมและสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรได้ที่ เฟซบุ๊กสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม https://www.facebook.com/AgriculturalLandReform

สำหรับผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ในช่วงที่ผ่านมา ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า ส.ป.ก. ได้เร่งดำเนินการตามแนวนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) ที่เน้นย้ำใน ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรโดยการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินไปแล้ว 66 จังหวัด สามารถจัดที่ดินให้เกษตรกรได้ 57,083 ราย เนื้อที่ 488,276 ไร่ การสนับสนุนสินเชื่อและลดภาระหนี้สินให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และใช้สำหรับประกอบอาชีพ ผ่านการดำเนินงานของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 11,583 ราย เป็นวงเงินกว่า 400 ล้านบาท และการยึดคืนพื้นที่ถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ จ.กระบี่ ได้รวม 11,970 ไร่ โดยในปี 2564 และปีต่อ ๆ ไป ส.ป.ก. ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามเจตนารมณ์และภารกิจในการจัดสรรที่ดินทำกิน ส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนเงินทุน สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แก่เกษตรกร เพื่อความยั่งยืน และทำให้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็น “แผ่นดินทองทำ” ต่อไป

3 มีนาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai