สกสว. ร่วมระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ พร้อมเชื่อมโยงแผนด้าน ววน. ปี 66-70 เสริมพลังพัฒนาประเทศ

วันนี้ (2 มีนาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย รศ.ดร. ชนาธิป ผาริโน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ลูวิส ผู้อำนวยการภารกิจวิเคราะห์สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในและต่างประเทศ นำทีมพนักงาน สกสว. เข้าร่วมการประชุมระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมศึกษากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระดับพื้นที่ ศึกษาการเชื่อมโยงกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับปี 2566 – 2570 สานพลังทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ

รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน เปิดเผยว่า วันนี้ สกสว. ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุมระดมความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ “พลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” โดยจัดรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนใน 18 กลุ่มจังหวัด เริ่มจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยสภาพัฒน์ฯ ได้ยกร่างกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย และได้ทบทวนสถานะของประเทศไทยโดยเฉพาะจุดอ่อนและแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ได้กำหนด 13 หมุดหมาย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ดังนี้
เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
2.การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า
3.ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
4.การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร
5.ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์
6.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล
สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค
7.SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม
8.พื้นที่และเมืองที่มีความเจริญ ทันสมัย และน่าอยู่
9.ความยากจนข้ามรุ่นและความคุ้มครองทางสังคม
วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
10.เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
11.การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ
12.กำลังคนที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
13.ภาครัฐสมรรถนะสูง

อย่างไรก็ตาม ต่อจากนี้ สกสว. จะได้นำข้อมูลกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งเป็นแผนระดับ 2 ของประเทศ เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนด้าน ววน. ฉบับปี พ.ศ. 2566-2570 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ

2 มีนาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai