ล้อมวงเสวนา สกสว.ลุย สร้างสมดุล หนุนวิจัย ‘วิทย์ – ศิลป์’ เท่าเทียม

22 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดงานเสวนาเวทีสาธารณะด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 “เส้นทางศิลปะในโลกที่แปรเปลี่ยน” โดยมี กรรมการที่ปรึกษาคณะทำงานประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Agenda Team ; SAT) ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้แทนจากหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (พีเอ็มยู) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ตลอดจนนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ และสาธารณชน เข้าร่วมงาน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์และเฟซบุ๊กไลฟ์ของ สกสว.

ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว มีขึ้นเพื่อให้ได้โจทย์วิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) ของประเทศไทย ตลอดจนหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความท้าทายและโอกาสและการบูรณาการศิลปะกับเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนด้าน ววน. ที่สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว

โอกาสนี้ ผอ.สกสว. กล่าวว่า การจัดทำแผนวิจัยจำเป็นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบทิศทางการดำเนินงาน การจัดเวทีสาธารณะครั้งนี้ ถือเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านศิลปะและเทคโนโลยี เพื่อออกแบบและกำหนดทิศทาง “การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ในแผนด้าน ววน.” เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยการเสวนาเวทีสาธารณะภายใต้หัวข้อ “เส้นทางศิลปะในโลกที่แปรเปลี่ยน” ในวันนี้ มุ่งเน้นการหารือประเด็น การบูรณาการระหว่างศิลปะและเทคโนโลยี ภายใต้โลกที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ที่วิถีชีวิตของคนผูกโยงกับเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก เทคโนโลยีช่วยสื่อสารให้คนเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิธีคิดของคนในปัจจุบันที่ต้องการมีส่วนร่วม ตั้งคำถาม ทดลอง มีปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะ และสามารถฝึกฝนทักษะด้วยตนเองได้

ที่สำคัญการใช้เทคโนโลยียังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในทางกลับกันศิลปะมีส่วนช่วยในการพัฒนาและเป็นประโยชน์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ลดต้นทุนการผลิตลง เป็นต้น

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน สถานการณ์การบูรณาการศิลปะและเทคโนโลยีในประเทศไทย ยังเผชิญกับโจทย์ที่ท้าทายอีกหลายประการ อาทิเช่น นโยบายและการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐที่ไม่เท่าเทียมระหว่างศิลปะท้องถิ่นเมื่อเทียบกับการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะในเมืองกรุง เป็นต้น ดังนั้น สกสว. จึงมีภารกิจสำคัญในการจัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ให้ครอบคลุมทุกสาขาการวิจัยและวิทยาการทุกแขนง โดยเสียงและความคิดเห็นในเวทีวันนี้ จะมีความสำคัญต่อการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนการออกแบบทิศทางการดำเนินงานวิจัยที่สะท้อนความต้องการ และโจทย์การพัฒนาอย่างตรงจุดต่อไป

22 กุมภาพันธ์ 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai