กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดอบรม “ปลูกฝังพลังความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์”

วันที่ 18 ก.พ.64 : กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล “ปลูกฝังพลังความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์” โดยมี พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน มีการบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทยและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย นายกองโท ธารณา คชเสนี และ คุณน้ำเพ็ชร คชเสนีสัตยารักษ์ 

ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจสันติบาล มอบโล่เกียรติคุณให้กับคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนและเป็นวิทยากรให้แก่ โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และแผ่นดินเกิด ภายใต้โครงการคืนคุณแผ่นดิน และตั้งมั่นการทำคุณงามความดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

วัตถุประสงค์ของการจัดงานอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจโครงการปลูกฝังการสร้าง จิตสำนึกรัก สถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้จัดอบรมปลูกฝังความรักชาติและสถาบันตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนนักศึกษาประชาชนทั่วไปสำหรับในปีงบประมาณ 2564 นี้กองบัญชาการตำรวจสันติบาลให้จัดการอบรมโครงการให้กับประชาชนและได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาชนนักเรียนนักศึกษาจำนวน 250

กองบัญชาการตำรวจสันนิบาตเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการโครงการสร้างจิตรสำนึกหรือต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมากมี ความจงรักภักดี อย่างมั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากโดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังเข้าสู่วัยทำงาน เสพสื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือยังไม่ซาบซึ้งถึงพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงกระทำเพื่อปวงชนชาวไทย และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล มีความรู้วิทยาการสมัยใหม่ในการให้การอบรมกับประชาชนนักเรียนนักศึกษา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลจึงได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ

ด้านคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้รับเกียรติกล่าวกับผู้เข้าฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล 145 นายว่า ขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลโครงการที่เกิดขึ้นเป็นโครงการที่ดีมาก จะมีการอบรมและให้ความรู้ต่อเนื่องในภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย เป็นการใช้โซเชียลควบคู่ด้วยเป็นการใช้ออนไลน์ถือว่าครบวงจร ถ้าหน่วยงานทุกหน่วยดำเนินการเช่นนี้ทั้งหมดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือแม้แต่ความเป็นไทยของเราในความถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีงามหรือเป็นสิ่งที่เหมาะสมเหมาะควรได้รับการกล่าวขาน และทำความเข้าใจในข้อเท็จจริงในภาพในวิดีโอวีดีทัศน์ ก็ต้องขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นคนขับเคลื่อนด้วยความตั้งใจในสิ่งนี้ก็จะเกิดผลอันยิ่งใหญ่ต่อสังคม

โครงการคืนคุณแผ่นดินได้ดำเนินโครงการร่วมกับตำรวจนครบาลอยู่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องแอพพลิเคชั่น M-help me ด้านการจราจร แต่วันนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเหตุและผลเรื่องความเข้าใจ เรื่องข้อเท็จจริงดังนั้นแล้วสิ่งสำคัญถ้ามีข้อเท็จจริง เราก็จะมีความชัดเจน ผมในฐานะอาจารย์จิตอาสาสอนเรื่องโซเชียลและเป็นผู้บรรยายพร้อมกับเป็นประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินและเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ตลอด ขอบคุณประชาชนทุกคนและหน่วยงานข้าราชการโดยเฉพาะหน่วยงานกรมตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจสันนิบาตซึ่งผู้บัญชาการมีความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างยิ่งฉะนั้นแล้วคงสำเร็จ 100% เพราะว่าความตั้งใจสูง โดยการบรรยายวันนี้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยเกี่ยวกับโซเชียลและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 10 และประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริง

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า จิตอาสาของรัชกาลที่ 10 ประชาชนคงเห็นเป็นประจักษ์แจ้งแล้วว่าพระองค์ท่านได้พระราชทาน สิ่งต่างๆ มากมาย ประชาชนก็อุทิศตนทำสาธารณะประโยชน์ทุกสิ่งอย่าง โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ที่เรามาร่วมมือ วันนี้ประเทศไทยมีโควิด- 19 มีภัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นความยากจนความลำบากก็คงช่วยกันในหลายภาคส่วน นี่เป็นภารกิจของคนไทยทุกคนไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ข้าราชการมีหน้าที่เฉพาะหน้าที่หลักอยู่แล้วแต่ถ้าแบ่งเบาหน้าที่ได้ โดยเฉพาะการเป็นจิตอาสาเพราะว่าสามารถทำนอกเวลาได้สามารถปฏิบัติช่วยเหลือทางด้านสาธารณประโยชน์ได้

ทั้งนี้ โครงการคืนคุณแผ่นดิน ทำสาธารณประโยชน์มากมาย ตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป อาทิ สืบทอดโครงการพระราชดำริ, แอพพลิเคชั่น M-Help Me” ป้องกัน ช่วยเหลือ สื่อสาร, โครงการบริจาคยา, โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง, โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้, อาสาสมัครจราจร (อส.จร.), กำลังพลอาสา ดูแลอนุสาวรีย์, โครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน, โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ, โครงการคนไอทีเพื่อพัฒนาชาติ, โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา, วิทยากรพิเศษบรรยายนักศึกษา, โครงการมีเพื่อนเป็นหมอ มีหมอเป็นเพื่อน, โครงการสหกิจชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้, โครงการนักรบเสื้อกาวน์, โครงการสหกรณ์เพื่อชาติ ฯลฯ

18 กุมภาพันธ์ 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai