24ที่เที่ยวนครปฐม ปูพื้นเตรียมลุยต่อ พร้อมรับนักท่องเที่ยวหลัง รอ วิกฤต Covid-19 ระลอกใหม่คลี่คลาย

จังหวัดนครปฐม สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ข้ึนเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการท่องเท่ียว ให้เป็นท่ีรู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป และจัดทําข้อมูลการท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและผลักดันสู่การปฏิบัติ ใน การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยวให้ดียิ่งข้ึน นอกจากการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้ว การพัฒนาและยกระดับตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมโดยเน้นข้อมูลของจังหวัดในด้านการท่องเที่ยว ให้มีเนื้อหาสาระอย่างถูกต้อง และครบทุกด้าน พร้อมกันนี้ก้อยังมีภาพถ่ายสถานที่สวยงามในมุมต่างๆของแต่ล่ะที่ มาแนะนำและเป็นไอเดียเพื่อเดียและแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเกิดความ ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปอีกทีหนึ่ง สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการจัดทํา ทั้ง 7 อําเภอในจังหวัดนครปฐม ประกอบไปด้วย

อำเภอกำแพงแสน อำเภอท่ีอยู่ห่างจากตัวเมือง 30 กว่ากิโล แต่ก็ยังเป็นอำเภอที่ผู้คนให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่าตัวเมือง ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่น่าเที่ยวไม่น้อยซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่น

นิตาธร ทะเลน้ําจืด

ที่อยู่ : 136 หมู่ 5 ตําบลสระพัฒนา อําเภอกําแพงแสน นครปฐม 73180

เบอร์ติดต่อ : 089-242-3024 / 092-409-9922

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู่ : 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ตําบลกําแพงแสน อําเภอ

กําแพงแสน 73140

เบอร์ติดต่อ : 034-351886

อำเภอดอนตูม อีกหนึ่งอำเภอที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนครปฐม ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กว่าโลมีแหล่งท่องเที่ยวคือ

ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม ทุ่งพิชัย

ที่อยู่ : 144 หมู่ 3 บ้านทุ่งพิชัย ตําบลห้วยพระ อําเภอดอนตูม ต.ห้วย 

เบอร์ติดต่อ 085-428-4385

อำเภอนครชัยศรี อำเภอท่ีอยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุด และเป็นที่นิยมของนักท่องเท่ียว ซึ่งนครชัยศรี อยู่ห่าง ตัวเมืองประมาณ 18 กิโลมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายเจษฎา เทคนิค มิวเซียม

ที่อยู่ : 100 หมู่ 2 ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 

เบอร์ติดต่อ : 034-339468

ดูบัว คาเฟ่

ที่อยู่ : 88/8 ม.1 ตําบล บํางแก้วฟ้า อําเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120 

เบอร์ติดต่อ : 097-024-0842

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

ที่อยู่ : 43/2 หมู่ 1 ถนนบรมรําชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) กม.31 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี

จังหวัดนครปฐม 73120

เบอร์ติดต่อ : 034-332604 / 034-332109

Woodland เมืองไม้   ที่อยู่ : 15/1 หมู่ 4 ตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 

เบอร์ติดต่อ : 034-265330

วัดกลางบางแก้ว

ที่อยู่ : 113 หมู่ 2 ต.นครชัยศรี อ.นครชียศรี จังหวัดนครปฐม 73120 

เบอร์ติดต่อ : 034-331462 / 034-332182

วัดกลางบางพระ ที่อยู่ : 86 หมู่ 4 ตําบลบํางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เบอร์ติดต่อ : 034-239-225

วัดศรีษะทอง ที่อยู่ : ตําบลศรีษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120เบอร์ติดต่อ : 034-227462

สยามชัยหาดทรายขาว @นครชัยศรี        ที่อยู่ : ตําบลพะเนียด อําเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120

เบอร์ติดต่อ : 081-446-2441

อำเภอบางเลนอำเภอที่อยู่ไกลจากตัวเมืองที่สุด ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบๆ 50 กิโล ถือว่าไกลไม่น้อยเลยละ แต่ที่นี้ก็เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ชวนให้หลงไหลมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเช่น

ตลาดน้ําทุ่งบัวแดง

ที่อยู่ : 10/2 หมู่ที่ 6 ถนนการประปานครหลวง ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน นครปฐม 73130 

เบอร์ติดต่อ : 081-259-7667

ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122

ที่อยู่ : ซอยเทศบาล 7 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน นครปฐม 73190

เบอร์ติดต่อ : 081-9109-683

เมืองรัตติยา

ที่อยู่ : 29 หมู่ที่ 2 ตําบลคลองนกระทุง อําเอภบางเลน นครปฐม 73130

เบอร์ติดต่อ : 063-058-5672

อำเภอพุทธมณฑล อำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมือง 30 กว่ากิโล ถือได้ว่าเป็นด่านหน้าของจังหวัดนครปฐม ถ้า หากมุ่งหน้ามาจากกรุงเทพ

พุทธมณฑล

ที่อยู่ : 25/25 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑล สําย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170 

เบอร์ติดต่อ : 024-419012 / 024-419009

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย (หอภาพยนตร์)

ที่อยู่ : 94 ม 3 ถนน พุทธมณฑลสําย 5 ตําบล ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170 

เบอร์ติดต่อ : 02-482-2013 ต่อ 119

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสําย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

 เบอร์ติดต่อ : 02-441-5272-4

อำเภอเมือง ศูนย์กลางของจังหวัดนครปฐม ที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย และวัฒนธรรมอันน่าหลงใหลตลาดเช้าซอย 2 ที่อยู่ : ถนนเทศ ซอย 2 ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 เบอร์ติดต่อ : 087-157-7708

ตลาดบน-ล่าง

ที่อยู่ : ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000

วัดป่าปฐมชัย

ที่อยู่ : 128/2 หมู่ 3 ตําบลหนองปํากโลง อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 

เบอร์ติดต่อ : 081-199-4062

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

ที่อยู่ : 27 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 

เบอร์ติดต่อ : 034-752847-8

อำเภอสามพราน อำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 26 กิโล อำเภอที่เต็มไปด้วยสีสัน

ตลาดน้ําดอนหวาย

ที่อยู่ : 78 หมู่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

เบอร์ติดต่อ : 02-482-7213-5 / 084-891-6612 

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

ที่อยู่ : 117 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม กม. 30 อ. สามพราน จ.นครปฐม 73110 

เบอร์ติดต่อ : 081-824-4119

วัดไร่ขิง

ที่อยู่ : 51 หมู่ 2 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 

เบอร์ติดต่อ : 034-311384 / 034-323056

วัดสามพราน

ที่อยู่ : 92/8 หมู่ 7 ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 

เบอร์ติดต่อ : 081-901-8389

การดําเนินการจัดโครงการครั้งนี้โดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพ  เพื่อให้การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและนักท่องเที่ยวสามารถทราบข้อมูลที่ถูกต้อง

งบประมาณโดยจังหวัดนครปฐม ดําเนินการโดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ร่วมกับบริษัท มากมิตร โปรดักชั่น จํากัด

#จังหวัดนครปฐม #สํานักงํานท่องเที่ยวและกีฬําจังหวัดนครปฐม #นครปฐมเล่าได้ไม่รู้จบ #MAKMiT

โครงการนี้ได้ดําเนินการถ่ายทําก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่

16 มกราคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai