เกินเป้าหมาย ยอดแรงงานกองทุนประกันสังคม ขอรับความช่วยเหลือจาก บจธ. ร่วม “ต้นกล้าวิถีใหม่” ทะลุ 3,770 ราย

“ต้นกล้าวิถีใหม่” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างระหว่างสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. กับสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 เข้ารับความช่วยเหลือตามภารกิจของ บจธ. ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกันตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

จากนั้นสำนักงานประกันสังคมได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางสื่อสารออนไลน์ และสำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ปรากฏว่า​จนถึง ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 ปรากฏว่ามีผู้ประกันตนจากทั่วประเทศให้ความสนใจลงทะเบียนมากถึง 3,770 คน พื้นที่ที่มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือมากที่สุดคือ ภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน 1,627 คน รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1,153 คน ภาคเหนือ จำนวน 395 คน ภาคใต้ จำนวน 360 คน และกรุงเทพมหานคร จำนวน 235 คน หากแยกตามสถานภาพของผู้ประกันตน เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ลูกจ้างในสถานประกอบการ) จำนวน 2,055 คน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (เคยเป็นพนักงานแต่ลาออกแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้) จำนวน 1,523 คน และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ) จำนวน 192 คน สำหรับรูปแบบของการขอรับความช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนจาก บจธ. มากที่สุดคือ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่เพียงพอ (รูปแบบที่ 3) มีจำนวน 3,262 ราย รองลงมาคือ มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รูปแบบที่ 1) จำนวน 414 ราย และรูปแบบที่ 2 คือ มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว จากการจำนอง การขายฝาก หรือการถูกบังคับคดี มีผู้ลงทะเบียน 94 คน รายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเหล่านี้ บจธ. จะนำมาคัดกรองและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และคาดว่าจะปิดรับการลงทะเบียนรอบที่ 1 เร็วๆ นี้

15 มกราคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai