สุพรรณบุรี ยกขบวนสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลาง โรดโชว์ทั่วภูมิภาค

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “มหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลาง” ในกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวRoad Show /Table top Saleออกโรดโชว์ ๕ จังหวัด พิษณุโลก นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี และสุพรรณบุรี

  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สำหรับการจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลาง ต้องขอกล่าวว่าทางจังหวัดสุพรรณบุรีและอีก ๑๙ จังหวัดภาคกลาง นับว่ามีความพร้อมเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงอีก ๑๙ จังหวัดนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   ซึ่งเป็นที่ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยพระบาท และการจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น พร้อมทั้งความหลากหลายในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 ดังนั้น จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว Road Show/Table top Sale ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของดี ๑๙จังหวัดภาคกลาง อยู่ภายใต้ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสันทนาการ ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำผู้ประกอบการจำนวน ๑๐๐ ราย จากจังหวัดสุพรรณบุรีและ ๑๙ จังหวัดภาคกลาง ไปจัดแสดงและจำหน่ายทั่วประเทศ ใน ๕ จุดดำเนินการ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างมาก เนื่องจากจะทำให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรี และ ๑๙ จังหวัดภาคกลาง ด้วยการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้าน

การท่องเที่ยวต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว รวมไปถึงตัวผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจ เพื่อการพัฒนาการค้าและการลงทุนด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางอย่างตรงจุด

ด้าน นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเสริมว่าตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า OTOP ของประเทศ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เน้นคุณภาพ และการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้น ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ได้ให้การสนับสนุนและผลักดันสินค้า OTOP ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป และนักท่องเที่ยว จนสามารถให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เป็นผู้นำ

ในการพัฒนาและต่อยอดสินค้าในการที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน ซึ่งในขณะนี้ สินค้า OTOP ของจังหวัดสุพรรณบุรี ถือว่ามีความหลากหลาย โดดเด่น และสามารถตอบสนองตลาดได้เพิ่มมากขึ้น จะเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการแน่นอนว่าในการนำสินค้าออกไปจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ ย่อมเกิดผลต่อตัวผู้ประกอบการเอง และจะเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาการค้า สินค้า อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้ ทุกท่านจะได้เห็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ ซึ่งมาจากการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ด้วยนวัตกรรมที่น่าสนใจในหลายๆ รูปแบบ

นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “มหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลาง ในกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว Road Show/Table top Sale นั้น ได้นำผู้ประกอบการใน ๑๙ จังหวัดภาคกลาง จำนวน ๑๐๐ราย เดินทางไปแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ใน ๕ จุดดำเนินการ เพื่อส่งเสริม

การประชาสัมพันธ์และทำการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางในเชิงรุก ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรีของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ซึ่งผู้ประกอบจำนวน ๑๐๐ ราย นี้จะมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ เด่นที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนมาจัดแสดง โดยครอบคลุมประเภทธุรกิจด้านการท่องเที่ยวได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสมาคมขนส่ง ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการ และธุรกิจนันทนาการและสันทนาการ

โดยทั้ง    ๕ จุดดำเนินการจะจัดงานจุดละ ๓ วัน ดังนี้

  วันที่  ๙-๑๑    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก

  วันที่  ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โคราช ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา

  วันที่  ๒๖-๒๘   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี

          (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ    แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

  วันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เอสอาร์ที ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี

  วันที่  ๒๓-๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๑     ณ  บริเวณลานด้านข้างห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุพรรณบุรี

  ในส่วนของกิจกรรมภายในงานในแต่ละจุดดำเนินการ ทั้ง ๕ ครั้งนั้น จะคึกคักไปด้วยบรรยากาศการท่องเที่ยวในรูปแบบนิทรรศการและเต็มไปด้วยสินค้าของดีจาก ๑๙ จังหวัดภาคกลาง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย สินค้า OTOP อาหาร ของฝาก ของที่ระลึก ที่พัก รวมถึงการแสดงที่ศิลปะพื้นบ้าน การแสดงดนตรี และการแสดงจากศิลปินนักร้องดัง นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย และซื้อสินค้าในราคาลดพิเศษอีกด้วย

 

5 กุมภาพันธ์ 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai