"ลุงป้อม"ลุย เชียงราย มอบที่ดินทำกินเป็นของขวัญปีใหม่

“บิ๊กป้อม”  ลงพื้นที่.เชียงราย​ มอบสิทธิในที่ดิน เป็นของขวัญปีใหม่จากใจรัฐบาล ด้านบจธ.เผยผลงาน​ 4​ ปี 59 – 63 ช่วยเหลือเกษตรกร​มอบความสุขจำนวน 4,134 ราย เนื้อที่ประมาณ 5,090 ไร่ ประชาชนร่วมงานนับพันคน

    เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2563 พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี “มอบสิทธิในที่ดิน : ของขวัญปีใหม่จากใจ บจธ. อย่างเป็นทางการ โดยพิธีมอบสิทธิในที่ดินตามโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และคืนโฉนดให้กับสมาชิกเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ของขวัญปีใหม่จากใจ กฟก. จัดขึ้น ณ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งที่ได้รับสิทธิในที่ดินแล้ว และที่อยู่ระหว่างขอความช่วยเหลือประมาณ 1,000 คน โดยมี นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศีรวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงรายกล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

   พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก  ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ จะน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9  เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการด้วย เพื่อจะได้รักษาสิทธิในที่ดินทำกินที่รัฐบาลมอบให้ในวันนี้  ไว้ให้ลูกหลานต่อไป 

    พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน  ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กล่าวว่า จากปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทํากิน ที่อยู่อาศัย และ ความยากจน ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากิน และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมถึง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ส่งผลให้ผู้ประกอบการจํานวนมากปิดกิจการ  ทําให้ประชาชนไม่มีงานทํา และขาดรายได้ในการดํารงชีพ รัฐบาลจึงได้มอบนโยบายให้ บจธ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหนึ่ง ในการแก้ปัญหาดังกล่าว  ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดินทํากิน  และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  โดยต้องเร่งกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน  จากการจํานอง การขายฝาก และ การถูกบังคับคดี  ซึ่งจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19  ประชาชนจํานวนมากได้รับผลกระทบ หลายบริษัทห้างร้านเลิกจ้างพนักงาน หรือโรงงานปิดตัวลง ผู้คนเดินทางกลับภูมิลำเนาไม่มีอาชีพรองรับ 

บจธ. ต้องให้ความช่วยเหลือโดยได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในทุกพื้นที่ ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จนนำมาสู่ความสำเร็จ ในการดำเนินการภายใต้โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 โครงการ โดยสรุปภาพรวม ปี พ.ศ. 2559 – 2563 มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ จำนวนทั้งหมด 4,134 ราย จำนวนเนื้อที่ประมาณ 5,090 ไร่ เพื่อนำความสุขมาให้แก่เกษตรกร เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ที่ใกล้จะถึงนี้ บจธ. จึงได้จัดพิธี “มอบสิทธิในที่ดิน : ของขวัญปีใหม่จากใจ บจธ. และคืนโฉนดให้กับเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ของขวัญปีใหม่จากใจ กฟก.” เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเกษตรกร  ผู้ยากจน และพี่น้องที่ว่างงาน มอบสิทธิในที่ดิน เป็นขวัญให้แก่ทุกคน ได้มีอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

ขณะนี้ บจธ. ได้อยู่ในระหว่างเสนอร่างกฎหมายในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ลักษณะทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและรัฐบาล ในการที่เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง  แก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน  ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดิน  ส่งผลให้เกิดการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  ซึ่งขณะนี้ บจธ. อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็น 7 พื้นที่ ใน 4 ภาค ทั่วประเทศ  โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนมกราคม 2564

    นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนายการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดเผยว่า ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2559 – 2563) บจธ. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้เกษตรกรไปทั้งหมด 4,134 ราย จำนวนเนื้อที่ประมาณ 5,090 ไร่ โดยผ่านการดำเนินงานของ บจธ. ใน 4 โครงการตามมติ ครม. คือ 

    1. โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน เป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ให้มีที่ดินทำกินและได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน โดยกลุ่มต้องจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ และมองหาที่ดินที่ต้องการใช้ประโยชน์ในรูปแบบกรรมสิทธิ์แบบแปลงรวม บจธ. จะเป็นผู้เจรจาร่วมกับกลุ่มสมาชิกจัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาให้ เช่า หรือเช่าซื้อระยะยาวไม่เกิน 30 ปี ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ สนับสนุนการจัดทำผังแปลงที่ดินตามหลักภูมิสถาปัตย์และโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่ดิน และที่อยู่อาศัย ปัจจุบัน บจธ. ได้ให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนไปแล้ว 9 กลุ่ม ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดลำพูน และจังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรจำนวน จำนวน 480 ครัวเรือน จำนวนที่ดิน 1,744 – 1 – 63 ไร่

    2. โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน บจธ. ได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิไปแล้ว โดยการสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรเพื่อนำไปไถ่ถอนที่ดินจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้นอกระบบ จากการจำนอง ขายฝาก และชำระหนี้ตามคำพิพากษา เพื่อคงสิทธิในที่ดิน รวมไปถึงจัดซื้อที่ดินของลูกหนี้ที่ถูกขายทอดตลาด หรือหลุดขายฝากไปแล้ว  ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อคงสิทธิให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้กลับมามีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในที่ดินของตนเองต่อไป และให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ตลอดระยะเวลา 5 ปี บจธ. 

ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 387 ราย สามารถป้องกันและคงสิทธิในที่ดินได้ถึง 2,476-0-33.7 ไร่  

    3. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจน ที่ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และทางหลวงสายพิเศษ บางปะอิน–นครราชสีมา เป็นต้น บจธ. จะสนับสนุนสินเชื่อสำหรับจัดซื้อที่ดินให้เกษตรกร ผู้ยากจนมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ในรูปแบบแปลงรวมถือกรรมสิทธิ์ร่วม และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในการทำเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคง  ปัจจุบันมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนไปแล้ว 2 กลุ่ม พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ 53 ครัวเรือน  รวมเนื้อที่ทั้งหมด 103-2-51.3 ไร่ 

    4. โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน (ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน) บจธ. ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในพื้นที่เป้าหมายให้มีที่ดินทำกินและอยู่อาศัยตามรูปแบบที่ บจธ. กำหนด ซึ่ง บจธ. ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน 500 ครัวเรือน โดยได้จัดซื้อที่ดินตามแผนโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนที่ดิน  742 – 0 – 56.2 ไร่ 

23 ธันวาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai