สกสว. ร่วมส่งมอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยกระดับการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนใต้

วันนี้ (6 ธันวาคม 2563) รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำคณะผู้บริหาร สกสว. ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมส่งมอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานนำคณะผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมส่งมอบแผนและนโยบายในการบูรณาการการพัฒนา
การท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การลงพื้นที่ของ สกสว. ในครั้งนี้ ถือเป็นการสานต่อความร่วมมือและแสดงให้เห็นถึงผลความคืบหน้าจากการดำเนินงานภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ที่ เดิม สกสว. เมื่อครั้งยังทำหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ถึง 2563 ในการร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนสร้างการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการยอมรับ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าวมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ล่าสุด จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก่อให้เกิดความสำเร็จของโครงการนี้ในหลากหลายมิติ อย่างเช่น เกิดการบูรณาการในการสร้างองค์ความรู้ รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมจนกระทั่งทำให้ผลประเมินศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย จำนวน 14 ชุมชน เกิดการกระจายรายได้ที่ได้ชัดเจน และนำกองทุนกลางที่ได้จากการท่องเที่ยวไปใช้เพื่อการพัฒนาสาธารณประโยชน์ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากร โดยการลงพื้นที่ในวันนี้คณะผู้บริหารได้มีโอกาสร่วมทดลองเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตำบลทรายขาว จ.ปัตตานี โดยนั่งรถจี้ปสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  เยี่ยมชมมัสยิดโบราณที่เป็นสถานที่เก็บคัมภีร์อัลกุรอานอายุหลายร้อยปี

6 ธันวาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai