รมว.พม.ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมเปิดศูนย์การพัฒนาผู้แสดงความสามารถด้านหมอลำที่ จ. ขอนแก่น

วันนี้ (26 ม.ค.61) เวลา 14.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ สาขาหมอลำกลอนประยุกต์ (HUB หมอลำ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้าน (หมอลำ) แม่ครูราตรี ศรีวิไล จังหวัดขอนแก่น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 อย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่การจัดระเบียบคัดกรอง คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน รวมทั้งการพัมนาสักยภาพผู้แสดงความสามารถ เพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคม สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำ โดย พส. ได้จัดอบรมหลักสูตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถด้าดนตรี แก่ผู้แสดงความสามารถที่ขอจดทะเบียนจากทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 2,682 คน สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะในระดับภาค กระทรวง พม.ได้มีการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน (Hub) โดยนำร่อง 2 ด้าน คือ ด้านดนตรี และด้านหมอลำ โดยด้านหมอลำได้เลือกพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่อง เนื่องจากเป็นแหล่งวัฒนธรรม

ในด้านนาฏศิลป์ และได้รับการสนับสนุนจากศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) รวมทั้งแม่ครูราตรี ศรีวิไล ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้าน (หมอลำ) จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้แสดงความสามารถเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยจะได้รับความรู้ด้านกฎหมายและสวัสดิการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก แม่ครูฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ บรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อ ศิลปินพื้นบ้าน สาขาหมอลำกลอนประยุกต์กับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นศิลปินร่วมสมัยและเป็นศิลปินมืออาชีพ พ่อครู ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริมศิลปินแห่งชาติ บรรยายด้านการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ศิลปินหมอลำมืออาชีพ และการมีส่วนร่วมของศิลปิน

ในการพัฒนาสังคมและสมาคมหมอลำภาคอีสาน ในการฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารจัดการ การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดมาตรฐานและแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะทำบัตรผู้แสดงความสามารถ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด  

กระทรวง พม. มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จึงได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทีม One Home จังหวัดขอนแก่น

โดยได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ การมอบเงินทุนประกอบอาชีพผู้จดทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีรายได้น้อย จำนวน 150 ราย และมอบบ้านพอเพียงชนบท ตามนโยบาย “9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.”  จำนวน 4 ตำบล  114 หลัง

พร้อมทั้งมอบงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2561 จำนวน 11 ตำบล 150 หลัง ทั้งนี้ ได้ส่งมอบบ้านไปแล้ว 2,068 หลัง จากเป้าหมาย  2,561 หลัง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาระดับจังหวัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

26 มกราคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai