สทน.ลงนามความร่วมมือบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)หนุนการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้แข่งขันได้ในระดับสากล

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์ ผู้อํานวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ระหว่าง สทน.กับ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน) โดยมีนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนาม  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร สทน. (บางเขน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์ ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันชั้นนําในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ไขปัญหาของประเทศ ซึ่งความร่วมมือการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในครั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานจะแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านวิชาการและการพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือในการจัดทําเอกสารระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการร่วมกัน พัฒนาด้านบุคลากรและขยายเครือข่ายให้แพร่หลาย ประชาสัมพันธ์ผลงานของทั้งสองฝ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ จัดให้มีการหารือร่วมกันในวาระต่างๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ความร่วมมือบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด สนับสนุนบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย ของทั้งสองฝ่ายให้สามารถนําความรู้ ความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านงานวิจัยที่นําไปใช้ได้จริงกับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

นางสาวชมเดือน  ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบริการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ด้วยกระบวนการทางเทคนิคไม่ทําลาย (Non-destructive Testing – NDT) โดยเป็นธุรกิจเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ด้วยคุณลักษณะพิเศษของเทคนิค NDT ที่ไม่ทําให้ชิ้นงานมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งรูปลักษณ์โครงสร้างส่วนประกอบ ฯลฯ ไปจากเดิม ทั้งก่อนและหลัง หรือขณะดําเนินการ ดังนั้น ในกรณีที่ชิ้นงานจําเป็นต้องคงสภาพเดิมไว้ เทคนิคนี้จึงมีความเหมาะสมเป็นที่ยอมรับในสากลมาเป็นยาวนาน และมีการใช้ในทุกภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การแพทย์ ด้านสุขอนามัย รวมถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ  ได้ดําเนินการให้บริการในธุรกิจนี้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเริ่มจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง อาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ เชื้อเพลิง สารเคมี ทั้งในส่วนของการสํารวจ การผลิต การประกอบชิ้นงานและการซ่อมบํารุง ซึ่งด้วยแนวโน้มกระแสความต้องการทางสังคมที่ได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดํารงชีวิตทําให้ความปลอดภัยจากอุบัติภัยจึงไม่เพียงพอ ความสําคัญในด้านสุขอนามัย ความสะดวก รวดเร็ว และสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูง บริษัทฯ จึงได้นําแผนธุรกิจบริการขยายไปยังด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากศักยภาพพื้นฐานภายในประเทศ ทั้งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การเกษตร ด้านอาหาร รวมถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการการปลอดเชื้อ การถนอมอาหาร การบําบัดน้ำเสีย โดยใช้นวัตกรรมจากเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็คตรอน ให้สอดรับตามกระแสและสนองต่อความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิต และสังคมให้ดีขึ้น  

​นอกจากนั้น ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจที่ผ่านมา ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุกัมมันตภาพรังสี อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกือบจะทั้งหมดต้องพึ่งพาจากต่างประเทศและใช้งบประมาณในแต่ละปีค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับรายได้ แม้ว่าบริษัทฯได้มีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใช้ได้บ้างแต่ก็ไม่เป็นนัยสําคัญ ด้วยขาดความพร้อมหลายประการ  ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านบุคลากร การยอมรับทางสังคม ทําให้ไม่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเสียโอกาสเชิงธุรกิจและการยกระดับการให้บริการของประเทศ ทั้งๆ ที่ธุรกิจบริการนี้ยังมีความต้องการในวงการสูงมาก ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักแล้วว่าในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบริษัทฯ นั้น หาก สทน. เข้ามาช่วยส่งเสริมและให้การสนับสนุน จะทําให้บริษัทฯ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

28 ตุลาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai