สทน. สดร. สซ. หน่วยงานสังกัด อว.จับมือสร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง ต่อยอดผลงานวิศวกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

        วันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง (Advanced Engineering) ครั้งที่ ๓ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมงาน ณ อาคารฉายรังสีอิเล็กตรอน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง (Advanced Engineering) ครั้งที่ ๓ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิศวกรรมระหว่างหน่วยงานด้าน Frontier Science Research จาก ๓ หน่วยงานสำคัญของ กระทรวง อว. คือ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ทั้ง ๓ หน่วยงานถือเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูง ถึงแม้ทั้ง ๓ หน่วยงานจะมีพันธกิจที่แตกต่างกัน แต่ย่อมต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมเป็นพื้นฐาน ดังนั้นการสร้างความร่วมมือของทั้ง ๓ หน่วยงานในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างสูง เปรียบเสมือนเป็นปืนใหญ่ของกองทัพ เพราะจะเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีที่แต่ละสถาบันมีความเชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านวิศวกรรมในแขนงต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นไปสู่ภาคการศึกษา และไปสู่ประชาชนในที่สุด นอกจากเรื่องของเทคโนโลยีที่จะพัฒนาแล้ว ประเด็นสำคัญที่จะได้จากความร่วมมืออีกครั้งนี้คือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาหน่วยงานวิจัยภายในประเทศให้มีความสามารถทัดเทียมกับต่างประเทศได้ต่อไปในอนาคต

​ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   กล่าวว่า  การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมชั้นสูง หรือ Technical Meeting on Advanced Engineering จัดเป็นครั้งที่ ๓ ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ เป็นการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม โดยมี ๓ หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการควบคุมขั้นสูง การสร้างอัลกอลิทึมในการติดตามวัตถุที่อยู่นอกโลก สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสภาวะสุญญากาศสำหรับผ่านรังสีในท่อลำเลียงการเร่งอนุภาค รวมทั้งเทคโนโลยีระบบ แม่เหล็กพลังสูง และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มีความเชี่ยวชาญในการนำสารรังสีไปวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม เป็นต้น

โดยทั้ง ๓ หน่วยงานได้เห็นพ้องต้องกันว่า ถึงแม้จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกัน แต่องค์ความรู้ที่แตกต่างเหล่านี้หากร่วมมือกัน จะนำไปสู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ความสำคัญของกิจกรรม คือ การที่วิศวกร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของ ๓ หน่วยงานได้มาพบปะกัน การศึกษาการทำงานของแต่ละหน่วยงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ตลอดจนการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิศวกรจากทั้ง ๓ หน่วยงานลักษณะนักวิทยาศาสตร์คิด วิศวกรเป็นคนสร้าง อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต

​อนึ่งกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมชั้นสูงได้ดำเนินการไปแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรก จัดที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ จ.เชียงใหม่ครั้งที่ ๒ จัดที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา และในครั้งที่ ๓ นี้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ได้มีโอกาสเปิดศูนย์ปฏิบัติการทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่ สทน. สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและงานด้านวิศวกรรม ศูนย์ฉายรังสี เทคโนธานี จ.ปทุมธานีและ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ซึ่งตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร และหลังจากการประชุมทั้ ง ๓ ครั้งจบลง ทั้ง ๓ หน่วยงานจะร่วมมือกันพัฒนาผลงานด้านวิศวกรรมสำคัญขึ้น ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. Scanning Electron Microscope และ ๒. Superconducting Magnet และการประชุมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านอื่นๆ อีกต่อไป

8 ตุลาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai