ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เข้ารับตำแหน่งปลัด อว. พร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รมว.อว. สานต่อโครงการจ้างงาน สร้างเครือข่ายวิจัยภาคประชาชน

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แถลงนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ณ อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนงานของ อว. จะปฏิบัติตามนโยบายของ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติและเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเน้นให้ความสำคัญในการฝึกอบรมบุคลากรระดับสูงของประเทศ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และหลังระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของประเทศ รวมถึงจะดูแลเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมในทุก ๆ มิติของประเทศ โดยโครงการที่เกิดขึ้นจะเป็นโครงการที่แต่ละหน่วยงานเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันทั้งหมด ซึ่ง รมว.อว. ได้มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ จำนวนมาก

ทั้งนี้ จากสถานการณ์โควิด – 19 กระทรวง อว. ได้มีการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ สาธารณสุขและการวิจัย โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์หรือคณะแพทยศาสตร์ที่อยู่ภายใต้สังกัด รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญมากในการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสังคม และอีกเรื่องที่สำคัญคือ ภายหลังจากสถานการณ์โควิด – 19 จะเกิดภาวะ New Normal มากขึ้น ทำให้ อว. จำเป็นต้องดูแลเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ให้มีงานทำและมีความหวังในอนาคต ผ่านกระบวนการจ้างงานในรูปแบบต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันกระทรวงฯ ไม่ได้ทำเฉพาะการจ้างงาน แต่จะต้องดำเนินการให้เยาวชนเกิดทักษะใหม่ที่จําเป็นต่อไปในอนาคตหรือ New-Skill  หรืออาจเป็นการ Re-Skill ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ยกตัวอย่าง เช่น โครงการ อว. จ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เป็นต้น และยังให้ความสำคัญกับโครงการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุอีกด้วย 

นอกจากนี้ อว. จะเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาตินอกเหนือจากการทำวิชาการอย่างเดียวเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ปฏิบัติการ ศาสตราจารย์ที่มุ่งเน้นการวิจัย หรืออาจารย์ที่มีความโดดเด่นในด้านการปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการทำงานให้เกิดประโยชน์ของประเทศและนับเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก  ทั้งนี้ ได้มีการต่อยอดโครงการ อว. จ้างงาน โดยคาดว่าจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีประมาณสัปดาห์หน้า และเมื่อผ่านความเห็นชอบโครงการฯ แล้ว จะเกิดการจ้างงานเพิ่มอีก 60,000 อัตรา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 3,000 จุด นอกจากเป็นการจ้างงานแล้วยังเป็นการพัฒนาในพื้นที่ด้วย ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาและร่วมพัฒนา โครงการนี้มีระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้การคนที่จบการศึกษาแล้วหรือกำลังจะจบเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่และในขณะเดียวกันก็จะมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทำงานร่วมกับชุมชน 

“เรื่องของโควิดเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ทำให้คนส่วนใหญ่สนใจทำวิจัยมากขึ้น พบว่า เกินครึ่งของคนที่มาทำเรื่องนี้เป็นนักวิจัยที่ไม่ใช่นักวิจัยอาชีพ แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชน  เช่น การทำระบบปรับอากาศ การวิจัยเรื่องหน้ากากอนามัย และในส่วนของพื้นที่ยังมีปราชญ์ชาวบ้าน ทำให้เกิดการวิจัยภาคประชาชน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมาก เราจะสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายของประชาชนวิจัยและโครงการเยาวชนวิจัย โดยจะเริ่มตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี เช่น โครงการประกวดความคิดของการวิจัย ซึ่งเดิมโครงการวิจัยจะให้ทุนเฉพาะนักวิจัย แต่ตอนนี้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีใครอยากทำเราจะให้คุณรับสมัครและเชิญชวนประชาชนเข้ามาร่วมด้วย  เช่น โครงการ hackathon   ใครมีไอเดียก็จะให้ทุนไปทำตัวอย่าง ถ้าทำดีจะให้ทำของจริงต่อไป” ปลัด อว. กล่าวทิ้งท้าย

 

2 ตุลาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai