วันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น.  พลเอก  สัมพันธ์  ธัญญพืช    ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประธานกรรมการดำเนินการ จัดงาน วันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคาร ๒ ชั้น ๒ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร    

  

สำหรับในปีนี้ วันทหารผ่านศึก ตรงกับวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งนอกจากจะเป็นวันทหารผ่านศึกแล้ว ยังเป็นวันครบรอบ ๗๐ ปี การก่อตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดังนั้น องค์การฯ จึงได้กำหนดจัดพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่องาน “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ  รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย โดยมีพิธีและกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม เพื่อขอพรให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาอิสลาม ณ  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  โดยมี  พลเอก  นิพนธ์  ทองกลีบ  เป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม และ พลเอก  สัมพันธ์  ธัญญพืช  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาคริสต์ ณ วัดแม่พระฟาติมา เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  โดยมี  พลตรี  ปราโมทย์  รัตโนภาส  เป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ และพลเอก  สัมพันธ์  ธัญญพืช  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี   

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๙ น. จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานวันทหารผ่านศึก  ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร  และในเวลา ๐๙.๓๐ น. จัดพิธีถวายเครื่องสังเวยศาลพระภูมิ ณ บริเวณศาลพระภูมิ หน้าที่ทำการองค์การฯ จากนั้น ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาพุทธ  ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคาร ๒ ชั้น ๒ องค์การฯ  โดยมี พลเอก  สัมพันธ์  ธัญญพืช  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี   

วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึก 

ในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น.  จัดพิธีจุดตะเกียงตามประทีปดวงวิญญาณและสักการะอัฐิ ณ ห้องจารึกชื่อผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ  ภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  โดยมี  พลเอก  สัมพันธ์  ธัญญพืช     ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี

เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นการประกอบพิธีวางพวงมาลาของผู้แทนส่วนราชการ  หน่วยงาน  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย สมาคม  ชมรม  มูลนิธิ  ตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่าง ๆ ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  จากนั้น ในเวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา

สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย จะจัดที่กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น.  จะมีพิธีเชิดชูเกียรติและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว  จากนั้น  ในเวลา ๑๕.๐๐ น.  จัดพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก บริเวณลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ โดยมี พลเอก  ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี  โดยมีขบวนสวนสนามจากกำลังพล ๓ เหล่าทัพ ประกอบด้วย  กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาสารักษาดินแดน นอกจากนี้ ยังมีขบวนสวนสนามของทหารผ่านศึก ๖ กรณีสงคราม  โดยองค์การฯ  ได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ถ่ายทอดสดพิธีสวนสนามให้ประชาชนได้รับชมตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๕ – ๑๖.๐๕ น. นอกจากนี้  ยังมีการ มอบรางวัลให้แก่ทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ  และสร้างขวัญกำลังใจแก่ ทหารผ่านศึกที่ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ  จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทหารผ่านศึกทั่วไปอีกด้วยนอกจากนี้ ที่กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทหารผ่านศึก จากร้าน ๑ นิคม ๑ ผลิตภัณฑ์ และการจัดแสดงนิทรรศการการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการแนะนำด้านอาชีพและรับสมัครทหารผ่านศึกเข้ารับการฝึกอาชีพ ฯลฯ ซึ่งสามารถเข้ารับชมได้ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น.

นอกจากนี้ ในวาระครบรอบ ๗๐ ปี องค์การฯ ได้มีแผนจัดทำโครงการต่าง ๆ กว่า ๓๐ โครงการ เพื่อเป็นการยกระดับการสงเคราะห์ให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว อาทิ การปรับเพิ่มวงเงินสงเคราะห์ให้แก่ทหารผ่านศึก การปรับปรุงการให้บริการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทหารผ่านศึก รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนางานด้านอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรากฐานการดำเนินชีวิตให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ในด้านการรักษาพยาบาลจะมีโครงการพัฒนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ทั้งในด้านการให้บริการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งอาคารสถานที่ สำหรับในส่วนของพนักงานและลูกจ้างองค์การฯ จะมีโครงการพัฒนาด้านกำลังพล ทั้งในเรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถ การพัฒนาจิตใจ ตลอดจนการปรับปรุงสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

สำหรับการแถลงข่าวในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณหญิง แสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวทหารผ่านศึก มาร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมทั้งในปีนี้ องค์การฯ ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาร่วมจัดโครงการ “Tata Steel Mini Marathon 2018 Run for ทหารผ่านศึก” เพื่อมอบรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับองค์การฯ รวมทั้ง บริษัท แบรนดาเบิล จำกัด และ บริษัท แอ็กเซส เซ็นเตอร์ จำกัด โดยคุณดิศราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล “แสงเทียนบันดาลใจ” เพื่อมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับองค์การฯ และยังได้นำเด็กๆ ทูตน้อยซานต้า คิดส์  มาร้องเพลงเพราะ ๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทหารผ่านศึกในวันนี้อีกด้วย

19 มกราคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai