สวทช. ชวนเด็กๆ เรียนรู้ไวรัสโคโรนาและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 จากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19 ก่อผลกระทบมากมายทั้งเศรษฐกิจ และสังคม และการสาธารณสุข

การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงได้จึงมีความสำคัญและประโยชน์อย่างมาก
นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยฝ่ายอาวุโสฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กล่าวว่า บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เกมและกิจกรรมให้ครู นักการศึกษา และเยาวชน เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาและกลไกที่เข้าร่างกายและทำให้เกิดโรค การสร้างจิตสำนึกในการดูแลตนเอง ตลอดจนมีทักษะการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น  รู้จักกับไวรัสโคโรนา ผ่านเกมและกิจกรรมวิทยาการคำนวณและการทดลอง เช่น ไวรัสแต่ละชนิดมีลักษณะและทำให้เกิดโรคแตกต่างกันอย่างไร และเข้าใจกลไกการเกิดโรคว่า ไวรัสโคโรนาเข้าสู่ร่างกายและมีกระบวนการทำงานอย่างไรที่ให้เราเจ็บป่วย ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสริมสมรรถนะดูแลตนเองให้พ้นจากติดโรคโควิด 19 เช่น การสร้างเครื่องพ่นสปรย์แอลกอฮอลอัตโนมัติ การทำเจลแอลกอฮอลล้างมือ การล้างมืออย่างไรให้สะอาดและมั่นใจ

เด็กหญิงเสฏฐีรัตน์ ทาเเท่งทอง หรือน้องข้าวฟ่าง กล่าวว่า ชอบกิจกรรมสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า ไวรัสโคโรน่า เพราะได้ความสนุกและทำให้คิดและได้ลงมือปฏิบัติ โดยเริ่มจากการรู้จักโคโนนาไวรัส และไวรัสชนิดต่างๆ ได้ถอดรหัสจากโค้ด โดยการร้อยลูกปัด รู้ถึงอันตรายจากโคโรนาไวรัส ว่าสามารถติดต่อได้ง่ายถ้าเราไม่ระวังตัว
การเรียนรู้ดังกล่าว นอกจากวิทยาศาสตร์แล้ว  ได้มีการนำศิลปะภาพวาดมาเป็นผู้ช่วยทำให้เด็กๆ เข้าใจได้ง่ายและจดจำได้ดีมากขึ้น

เด็กหญิงพิชญธิดา  บงแก้ว ชอบภาพวาดที่กำลังล้างมือด้วยสบู่ เพราะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยการหมั่นล้างมือบ่อยๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายในชีวิตประจำวัน

เด็กหญิงชนัญธิดา  แสนขยัน ชอบภาพวาดคนนั่งในรถไฟฟ้า BTS BTS ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ เพราะสร้างความตระหนักว่า หากเราไม่ป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หรือล้างมือบ่อยๆ อาจส่งผลให้เราได้รับความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสได้

ส่วนเด็กชายศุภสิน กุลประชีพ น้องเฟิร์ส ชอบภาพการไวรัสตัวเล็กๆ ที่อยู่ในที่ต่างๆ เพราะกำลังสื่อถึงโคโรนาไวรัส ที่มีอยู่จำนวนมาก และอยู่ใกล้ตัว แต่มองไม่เห็น ทุกคนต้องทำป้องกันตัวเอง โดยใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหาร และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่คนแออัด หากโรงเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวันเดียว  สามารถติดต่อได้ที่  02 564 7000 ต่อ 77207

30 กันยายน 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai