ที่ดินทำกินต้องไปพร้อมความรู้ บจธ. จัดหลักสูตรเข้มข้น อบรมสมาชิก 3 วิสาหกิจชุมชน ใน จ.เชียงราย ทั้งกสิกรรมธรรมชาติและเกษตรทฤษฎีใหม่

ความพยายามแก้ไขปัญหาการเกษตรกรและคนยากจนที่ขาดที่ดินทำกินหรือมีที่ดินทำกินแต่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เป็นเรื่องที่รัฐบาลจัดให้เป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบหมายให้ พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดำเนินการผ่านโครงการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก  นอกจากจัดซื้อที่ดินทำกินที่เกษตรกรรวมกลุ่มกันเลือกพื้นที่เหมาะสมแล้ว  บจธ. ยังสนับสนุนงบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภค และเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรด้วยการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมอาชีพ และติดตามการบริหารจัดการที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกพื้นที่อีก

​เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดกิจกรรมอบรม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่” ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์เชียงราย ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. ในจังหวัดเชียงราย 3 ชุมชน คือ วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์เชียงราย และวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน โยนกนคร (บ้านสันต้นเปา) มีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ  150 คน

​พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน ประธานกรรมการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) หรือ บจธ. กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ เป็นการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุกแห่งที่ บจธ.สนับสนุนที่ดินทำกิน ถือเป็นหัวใจสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความคุ้มค่า ดังนั้นสมาชิกทุกคนที่ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจาก บจธ. จำเป็นต้องผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติ นำไปใช้ได้จริงในพื้นที่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และแบ่งปันกันในชุมชน

สำหรับพื้นที่ จ.เชียงราย ที่บจธ. ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินและทำสัญญาเช่าพร้อมสนับสนุนงบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 3 ชุมชน คือ 1) วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ตำบลริมกก อำเภอเมือง   จำนวน 68 ไร่ สมาชิก 65 ครัวเรือน เพื่อพัฒนาพื้นที่สำหรับปลูกไม้ยืนต้นและผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ เช่น ผักเชียงดา ฟักทอง ถั่วฝักยาว ถั่วลิสง ผักสลัด ฯลฯ ไว้บริโภคในแต่ละครัวเรือน เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดไว้ส่งขายเป็นรายได้เสริม 2) วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์เชียงราย ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง  บจธ. เนื้อที่ประมาณ 38 ไร่ (โครงการที่ 1)  จำนวนสมาชิก 28 ครัวเรือน  เพื่อใช้เป็นที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย สำหรับโครงการที่ 2 บจธ. ได้จัดซื้อที่ดินและทำสัญญาเช่าให้กับสมาชิกวิสากิจชุมชนฯ จำนวน 32 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 46 ไร่เรียบร้อยแล้ว 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน โยนกนคร (บ้านสันต้นเปา) ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน  บจธ. ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 420 ไร่ จัดสรรให้แก่สมาชิกกลุ่ม จำนวน 100 ครัวเรือน  เกษตรกรที่จะทำสัญญาเช่าในช่วง 1-2 ปีแรก จากนั้นจึงเป็นการเช่าซื้อและผ่อนชำระกับบจธ.ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นระยะเวลา 30 ปี

10 กันยายน 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai