พม. ยกระดับพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถสู่มืออาชีพ

วันนี้ (วันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ “Thailand Public Talent Show” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้แสดงความสามารถได้พัฒนาทักษะความสามารถ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ เป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการจ้างงานให้กับผู้แสดงความสามารถ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ในการจัดระเบียบ คุ้มครอง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน และแยก “ผู้แสดงความสามารถ” ออกจากผู้ทำการขอทานอย่างชัดเจนเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้แสดงความสามารถได้พัฒนาทักษะ และยกระดับการแสดงสู่มืออาชีพ สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี   

จากสถิติการออกบัตรผู้แสดงความสามารถ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ พบว่า มีผู้มาทำบัตรผู้แสดงความสามารถ ๒,๖๘๒ ราย แบ่งเป็น ๖ ประเภทตามความสามารถ ได้แก่ ดนตรี ๒,๓๖๖ ราย นาฏศิลป์ ๑๖๒ ราย ศิลปะ ๘ ราย กายกรรม ๔ ราย ละคร ๒ ราย และอื่นๆ เช่น การแสดงมายากล เต้น Break Dance ๑๔๐ ราย กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำบัตรผู้แสดงความสามารถ สามารถติดต่อที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด และผู้แสดงความสามารถที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะด้านดนตรี/หมอลำ/มโนราห์
 สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดทุกจังหวัด หรือ Facebook : Beggar in Thailand

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนภารกิจ ไปสู่ความสำเร็จ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม
หากท่านใดประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถโทรแจ้งสายด่วน ๑๓๐๐ 
เพื่อขอคำปรึกษาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

10 มกราคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai